<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

เภสัช ศิลปากร


 ปฏิทินกําหนดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2549

       โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      
       **นักศึกษาปกติ (สอบตรง)**

        จํานวนรับ 25 คน

        คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

       เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา และกําลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
       หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย)
      
       รายวิชาที่สอบ

      • คณิตศาสตร์

      • ภาษาอังกฤษ

      • วิทยาศาสตร์

      • ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (PCAT)

      ขายใบสมัคร - รับสมัครสอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2548

       ตารางสอบข้อเขียน

      1. คณิตศาสตร์สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 (เช้า)

      2. ภาษาอังกฤษ สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 (บ่าย)

      3. วิทยาศาสตร์สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2549 (เช้า)

      4. ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (PCAT)
         สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2549 (บ่าย)

      สอบสัมภาษณ์-ตรวจร่างกาย วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2549

       ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

      ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549

      ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      โทรศัพท์ 034-255800, 218770 โทรสาร. 034-255801

      www.pharm.su.ac.th

 

****************************************************************

 

ปฏิทินกําหนดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2549

***โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
      มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ****

      จํานวนรับ 60 คน

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. เป็นผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา และกําลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. มีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่าา 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
หรือ CU-TEF ไม่ต่ำกว่าา 65

รายวิชาที่สอบ
• คณิตศาสตร์

• วิทยาศาสตร์

• ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (PCAT)

ขายใบสมัคร - รับสมัครสอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2548

รายวิชาที่สอบ/วันที่สอบ

1. คณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2549 (เช้า)

3. วิทยาศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2549 (บ่าย)

4. ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (PCAT)
สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2549 (เช้า)

สอบสัมภาษณ์-ตรวจร่างกาย วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2549

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์2549


ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 034-255800, 218770 โทรสาร. 034-255801

www.pharm.su.ac.th

*******************************************************************

 

ปฏิทินกําหนดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2549

**โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
     มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยวิธีโควตาพิเศษ****

      จํานวนรับ 45 คน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา และกําลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสถานศึกษา 10 จังหวัด ดังนี้
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

รายวิชาที่สอบ

• คณิตศาสตร์

• ภาษาอังกฤษ

• วิทยาศาสตร์

• ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (PCAT)

ขายใบสมัคร - รับสมัครสอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2548

ตารางสอบข้อเขียน

1. คณิตศาสตร์สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 (เช้า)

2. ภาษาอังกฤษ สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 (บ่าย)

3. วิทยาศาสตร์สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2549 (เช้า)

4. ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์(PCAT)
สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2549 (บ่าย)

สอบสัมภาษณ์-ตรวจร่างกาย วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2549

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ปฏิทินกําหนดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2549
โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

****โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรแก้ปัญหาเภสัชกรในร้านยา*****


จํานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา และกําลังรอผลการสอบประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เป็นผู้เข้าร่วมโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรแก้ปัญหาเภสัชกรในร้านยา
ตามข้อตกลงร่วมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย

3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดในบันทึกหลักการโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรแก้ปัญหาเภสัชกรในร้านยา

รายวิชาที่สอบ

3.1 คณิตศาสตร์

3.2 ภาษาอังกฤษ

3.3 วิทยาศาสตร์

3.4 ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (PCAT)

ขายใบสมัคร - รับสมัครสอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2548

ตารางสอบข้อเขียน

1. คณิตศาสตร์สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 (เช้า)

2. ภาษาอังกฤษ สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 (บ่าย)

3. วิทยาศาสตร์สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2549 (เช้า)

4. ความรู้เชิงบูรณาการสําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (PCAT)

สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2549 (บ่าย)

สอบสัมภาษณ์-ตรวจร่างกาย วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2549

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ปฏิทินกําหนดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2549
โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

****โครงการเพิ่มพิเศษ****


จํานวนรับ 60 คน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษา และกําลังรอผลการสอบประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพ

3. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะสามารถอุดหนุน ค่าบํารุง และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร เนื่องจากคณะฯ ไม่มีทุนการศึกษาให้

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม
หรือ กระทําความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

6. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7. ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชน
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายวิชาที่สอบ

3.1 คณิตศาสตร์

3.2 ภาษาอังกฤษ

3.3 วิทยาศาสตร์

ขายใบสมัคร - รับสมัครสอบ วันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2549

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 034-255800, 218770 โทรสาร. 034-255801

www.pharm.su.ac.th


 

 


ตั้งกระทู้โดย : pharjung เมื่อ 2005-10-18 14:09:00 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 15059 ผู้ตอบ : 2
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 1

เภสัชศิลปากรคะแนนสูงตำตอนนี้เท่าไรค่ะ


ตอบโดย : คะแนนสูงต่ำ เมื่อ 2008-05-05 22:24:46 IP : 125.26.50.xxx

ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน