<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

คณะวิจิตรศิลป์ มช รับตรงสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (ภาคปกติ)

คณะวิจิตรศิลป์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

 

-----------------------------

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (ภาคปกติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

             เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

             เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

             เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00

             เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชา    ภาษาอังกฤษ

             เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

             ไม่เคยถูกตัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติ

 

 1. จำนวนรับ 40 คน

 

 1. กำหนดการขอรับใบสมัคร

             ขอรับใบสมัครได้โดยตรงที่งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 คณะ  วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4812 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)

             ดาวน์โหลดจากระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://www.finearts.cmu.ac.th หรือ http://www.fotofofa.org

 

 1. กำหนดการรับสมัคร

             การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย และหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 5

 

                    ส่งถึง     หัวหน้างานบริการการศึกษา

                              คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                              239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

(วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า สมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ และส่งภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา ณ ที่ส่งเป็นเกณฑ์ กรณีที่ใบสมัครกรอกข้อความไม่สมบูรณ์ หรือหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน คณะวิจิตร-ศิลป์จะไม่พิจารณาใบสมัคร)

 

             การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในช่องผู้สมัครให้เรียบร้อย

 

 1. หลักฐานประกอบการสมัคร

             ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ

             รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยเป็นรูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย ก่อนยื่นใบสมัคร

             สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ สำเนาบัตรประชาชน

             สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

             สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

             หลักฐานการศึกษา ได้แก่สำเนาใบ รบ.1 หรือ รบ.2 หรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด

หลักฐานตามข้อ 5.3 5.6 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อพร้อมเขียนรับรองสำเนาว่า รับรองสำเนาถูกต้อง

 

 1. การพิจารณาใบสมัคร

         ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่ง หรือยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             กรณีที่ผู้สมัครส่งหรือยื่นใบสมัครที่หลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะวิจิตรศิลป์จะไม่รับพิจารณา

 

 1. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

คณะวิจิตรศิลป์จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ จากคุณสมบัติที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552

 

 1. วิชาสอบคัดเลือก

             วิชาเฉพาะวิชาเทคนิคความรู้ความสามารถทางศิลปะ             คะแนนเต็ม 100 คะแนน

             สอบสัมภาษณ์                                                                              คะแนนเต็ม 100 คะแนน

             ผลคะแนนสอบ O-NET

            วิชาภาษาไทย                                                                                คะแนนเต็ม 100 คะแนน

            วิชาสังคมศึกษา                                                            คะแนนเต็ม 100 คะแนน

            วิชาภาษาอังกฤษ                                                          คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

 1. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

             ต้องสอบได้คะแนนวิชาเฉพาะ วิชาเทคนิค ความรู้ความสามารถทางศิลปะ และคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าวิชาละ 50 คะแนน จึงจะนำผลคะแนนมารวมเพื่อจัดลำดับที่

             คณะวิจิตรศิลป์จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 40 คน และคัดเลือกในอันดับสำรอง 5 คน

             การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากอันดับสำรองจะคัดเลือกตามลำดับรายชื่อที่ระบุไว้ในประกาศฯ

 

 1. กำหนดการสอบคัดเลือก (ภาคทฤษฎีและสัมภาษณ์)

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. พร้อมกันทั้ง 4 สนามสอบ ดังนี้

              สนามสอบคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             จังหวัดเชียงใหม่

              สนามสอบคณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น             จังหวัดขอนแก่น

              สนามสอบคณะศิลปกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         กรุงเทพมหานคร

              สนามสอบคณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    จังหวัดสงขลา

 

 1. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ ป้ายประกาศคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ที่ http://www.finearts.cmu.ac.th และ http://www.fotofofa.org

 

 1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.30-11.30 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์


ตั้งกระทู้โดย : Peebow-Na-Milano เมื่อ 2009-05-15 16:15:46 IP : 202.12.97.xxx ผู้ชม : 69494 ผู้ตอบ : 2
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 2

ปีนี้จะมีรับตรงอิกไหมคับ จะจบม.6แล้วเช่นกันคับ อยากเรียนการถ่ายภาพมากๆคับ ขอรายละเอียดปีนี้ด้วยนะคับ

 bangkok_nv@hotmail.com


ตอบโดย : นาย หมู เมื่อ 2010-07-19 22:48:41 IP : 58.9.192.xxx

ความคิดเห็นที่ 1

อยากเข้าคณะวิจิตรศิลป์มาก เพราะชอบวิชานี้มากครับ ตอนนี้ผมจะจบ ม.6 แล้ว อยากรู้รายละเอียดกับค่าใช้จ่ายครับ ถ้าพี่ ๆ ช่วยตอบให้ผมรู้ทางเมล์ได้ไหมครับ  sansawat@hotmail.com
ตอบโดย : นายอัคริน วิเศษพันธุ์ เมื่อ 2009-10-31 06:12:41 IP : 118.172.25.xxx

หน้า : 1
ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน