<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

โรงเรียนจ่าอากาศประกาศรับสมัคร


กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี ๒๕๕๐ ๒. สมัครด้วยตนเอง๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์  สมัครทางไปรษณีย์ ถึง  ๑๙ มกราคม ๕๐
กองทัพอากาศมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี ๒๕๕๐  ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. อายุ
          -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๓ ปี (เหล่าทหาร ช่างอากาศ, สรรพาวุธ, สื่อสาร)
                      เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี (เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๖ เท่านั้น)
           -  หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหาร แพทย์)
                       เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๓ เท่านั้น)
           -  หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหารต้นหน)
                       เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๓ เท่านั้น)
           -  หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหารอากาศโยธิน , เหล่าทหารสารวัตร)
                       เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๓ เท่านั้น)
 

๒. วุฒิการศึกษา
          -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๓ ปี (เหล่าทหาร ช่างอากาศ, สรรพาวุธ, สื่อสาร)
                      สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
ยกเว้นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยฯ ไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐
สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครในโควตา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส) จะต้องมีภูมิลำเนา
และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่เท่านั้น รวมทั้งมีความรู้ภาษาถิ่นภาคใต้ หรือภาษายาวี
           -  หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหาร แพทย์)
                       สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ยกเว้นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยฯ ไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐
           -  หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหารต้นหน)
                       สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ยกเว้นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยฯ ไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐
           -  หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหารอากาศโยธิน , เหล่าทหารสารวัตร)
                       สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
ยกเว้นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยฯ ไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐
       ๓. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
        ๔. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย
มาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ ฯ
       ๕. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใด ๆ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
       ๖. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้ติดบุหรี่ หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรม
       ๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
       ๘. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
       ๙. ไม่เป็นผู้ถูกปลด เพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหาร หรือสถาบันการศึกษาอื่นใด
      ๑๐. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
      ๑๑. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
      ๑๒. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
      ๑๓. คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่ได้เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศแล้วก็ตาม จะต้อง
ออกจากความเป็นนักเรียนจ่าอากาศทันที

หลักฐานประกอบการสมัคร

       ๑. ใบสมัครของโรงเรียนจ่าอากาศ (อยู่ท้ายเล่มของระเบียบการ)
       ๒. หลักฐานวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองของโรงเรียน ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายของหลักสูตร
       ๓. เฉพาะผู้สมัคร ฯ ทางไปรษณีย์ รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายในครั้งเดียวกันระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน นับถึง
วันสมัคร) แต่งกายสุภาพ ท่าปกติ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และ แว่นตา จำนวน ๔ รูป
       ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด (ถ้าผู้สมัครยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)
       ๕. สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)
       ๖. หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่ได้ทำหน้าที่ ในการรบ หรือการสงคราม
หรือปราบจลาจล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่า เป็นบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
       ๗. หลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี)

การรับสมัคร
 ๑. สมัครทางไปรษณีย์ ถึง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐
            - การสั่งซื้อใบสมัครฯ ทางไปรษณีย์ : ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียดพร้อมส่งเงิน จำนวน ๑๑๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ ๑๐๒๑๓ ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทร์ฉาย จันทร์แทน และ
จ่าหน้าซองถึงสำนักงานรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศฯ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์
๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓, ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๒, ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๔๑

            - การสมัครฯ ทางไปรษณีย์ : ให้ดูรายละเอียดจากระเบียบการที่สั่งซื้อ

๒. สมัครด้วยตนเองที่ อาคาร รณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

โรงเรียนจ่าอากาศ 171/1 หมู่ 10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210 โทรศัพท์ : 0 2534 3762, 0 2534 3763, 0 2534 2841, 0 2534 3711, 0 2534 4365  http://www.atts.rtaf.mi.th/


ตั้งกระทู้โดย : manang เมื่อ 2007-01-12 15:02:43 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 583670 ผู้ตอบ : 33
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 24

^http://www.tewmath.com^
ตอบโดย : dsfa เมื่อ 2011-01-23 18:00:35 IP : 58.8.88.xxx

ความคิดเห็นที่ 23

<a href="http://astore.amazon.de/geschirrspuler02-21?_encoding=UTF8&amp;node=2">Bomann Geschirrspüler Billig</a>
ตอบโดย : dsaf เมื่อ 2011-01-23 18:00:00 IP : 58.8.88.xxx

ความคิดเห็นที่ 22

<a href="http://www.tewmath.com" title="กวดวิชาหาที่เรียนพิเศษ">กวดวิชาหาที่เรียนพิเศษ</a>
ตอบโดย : gnopy เมื่อ 2011-01-23 17:58:36 IP : 58.8.88.xxx

ความคิดเห็นที่ 21

มีใบสมัครของ นายร้อย ทอ.ทร.ทบ.  ด้วยนะครับ  ใครสนใจ mail มาเลย gano977099@hotmail.com  สำหรับคนที่เกิด ตั้งแต่ พศ. 2537 นะครับ
ตอบโดย : ิbao เมื่อ 2011-01-15 21:57:12 IP : 115.87.186.xxx

ความคิดเห็นที่ 20

ถ้าอยู่ ม. 6 สายสามัญ เเล้วไปสมัคร  เพื่อน บอกว่า จะได้ไปรุ่นน้อง ของ ม. 3 ที่เรียนมา 3ปีก่อนหน้าเราเเล้วจริงหรือเปล่าคร๊าบบ..  
ตอบโดย : ice_kub เมื่อ 2011-01-03 23:39:03 IP : 58.8.206.xxx

ความคิดเห็นที่ 19

*
glyco flex euroflex americas obagi nu derm ornamec hylox cat dewormer canine dewormer skinmedica tns dried cherries quadrilla rail set kikkerland toy twig blocks sky princess tricycle littman stethoscope cpap mask flossies merrick wee wee pads hamster habitats dermalogica daily microfoliant atopalm mle face cream md forte facial cleanser ii adult chewable vitamin aveeno continuous radianc tropic tan neutrogena blush keiki grow plus vitalicious calf stretcher collyre bleu fitflop walkstar teak shower stools vw jetta parts kids shower curtains organic buckwheat pillow revitol stretch mark tub transfer bench adult cloth diapers ipod touchh nursing sleepwear sevin bug killer swivel sweeper swivelsweeper com wheelbarrow parts vitalicious windproof lighters cheapest frontline plus for dogs swiffer sweeper vac swivel sweeper organic buckwheat pillow ulcergard best price samsung lcd hdtv fitflop walkstar greenline beach cruisers tw steel watches locman watches willow tree nativity double easel fitflops electra plastic cards vcan helmets greenline beach cruisers cheapest skechers baby nursery bedding sets pet solutions best elliptical trainers best price nuwave oven calico critters baby best ipad leather case 8000 btu airconditioner magic bullet platinum pro hammock stands rollup solar shades wireless ip camera eevelle covers durex extra silk epilepilator samsung led tv 46inch blackberry 9800 farouk chi flatiron wireless ip camera petmeds ezineonline stainless steel cookware invisible shield best luggage set kathy reichs books swansons vitamins timothys coffee online store upholstery fabric michael miller fabrics flannel quilting fabric premier print fabric quilting treasures fabric alexander henry fabrics eyelet fabric wool fabrics faux fur fabric south sea fabric best home theater projector smoke alarm detector corolle dolls sectional sofa set ottoman king electric blanket corelle dinnerware set vitatops silk flowers hammock pillows sitemap brother sewing machine healthy life style home improvement everyday lowprice bathroom everyday lowprice automotive golf scan wilson tennis racquet wilson tennis shoe fan edge sports just good health i woman blog pitchaya's food swivelsweeper ladies taylormade golfclubs brother sewing machines fabricland baby shopping guide honeywell thermostat hair dryer quiet the babysitters sitter city guide bridal shower gifts ideas identity theft dental care helper coupon smart shop umbrella strollers review sbaloan blog swivel sweeper spot organicbuckwheatpillow dollars roadmap linkvarity healthy foods Obagi Nu Derm Reviews
เคยสอบติดข้อเขียนครับ แต่ว่ายน้ำไม่ผ่าน ว่ายไปได้ครึ่งสระ ก็หมดแรง พลาดโอกาสไปต่อ ตอนนั้นรู้สึกผิดหวังและโทษตัวเองที่ไม่ได้เตรียมตัวมาดี ฝากให้น้องๆ เตรียมตัวให้พร้อมทั้งในเรื่องของความรู้ และสภาพความพร้อมของร่างกาย
ตอบโดย : wuttichaijs เมื่อ 2010-11-13 22:54:41 IP : 118.172.56.xxx

ความคิดเห็นที่ 18

ปีที่แล้วไปสมัครไม่ได้เซ็งมากๆๆๆๆๆๆ
ตอบโดย : paisitrun เมื่อ 2010-09-19 11:55:43 IP : 1.46.89.xxx

ความคิดเห็นที่ 17

ผมอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังอยากเรียนโรงจ่าอากาศมากๆๆๆๆๆๆคับไม่ทราบว่ามีดควต้านักกีฬาไหมคับ


ตอบโดย : paisitrun เมื่อ 2010-09-19 11:52:08 IP : 1.46.89.xxx

ความคิดเห็นที่ 16

ยังไม่ได้บัตรเข้าห้องสอบเลยครับ
ตอบโดย : ยังไม่ได้บัตรเข้าห้องสอบ เมื่อ 2010-01-26 12:22:30 IP : 119.42.78.xxx

ความคิดเห็นที่ 15


ตอบโดย : ฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปให้ถึง เมื่อ 2009-09-07 12:51:32 IP : 125.26.24.xxx

ความคิดเห็นที่ 14

ความฝันไม่ใกล ถ้าจะคิดก้าวไปให้ถึงฝัน


ตอบโดย : นายจัตุพล เกษร เมื่อ 2009-06-29 16:27:43 IP : 125.26.68.xxx

ความคิดเห็นที่ 13

อยากรู้รายละเอียดการรับสมัครโควต้านักกีฬา และรับกีฬาทุกประเภทหรือเปล่า รายละเอียดการสอบเป็นอย่างไรบ้าง น้องชายอยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆ


ตอบโดย : นักเรียนพยาบาล เมื่อ 2009-05-27 18:14:31 IP : 202.28.78.xxx

ความคิดเห็นที่ 12

อยากเป็นจัง ต้องพยายาม
ตอบโดย : เฟรม เมื่อ 2009-03-22 10:49:55 IP : 124.120.11.xxx

ความคิดเห็นที่ 11

 

อยากเรียนที่โรงเรียนนี้จังเลยครับ

                                                       

                                                           


ตอบโดย : santa เมื่อ 2008-10-31 15:45:37 IP : 119.42.88.xxx

ความคิดเห็นที่ 10


ตอบโดย : 55555555555555555 เมื่อ 2008-10-29 12:46:56 IP : 118.173.224.xxx

ความคิดเห็นที่ 9


ตอบโดย : 56110 เมื่อ 2008-10-29 12:42:10 IP : 118.173.224.xxx

ความคิดเห็นที่ 8

น่าสมัครน่ะ แต่ต้องเรียนให้จบก่อน อ่ะ เซง ยังไม่จบ ม.3 เลย
ตอบโดย : bbotmikeky เมื่อ 2008-10-01 14:35:48 IP : 117.47.147.xxx

ความคิดเห็นที่ 7

ไปปีหน้าคับ

ชายแดนคับ

 ปีนี้ไม่ทันแล้ว

ไปแน่


ตอบโดย : ก้ก้กเก เมื่อ 2008-09-01 13:37:21 IP : 202.143.161.xxx

ความคิดเห็นที่ 6

อยากทราบว่าโครงการ3จังหวัดชายแดนใต้ยังมีอยู่หรือเปล่า


ตอบโดย : แบ้ง เมื่อ 2008-08-26 11:01:28 IP : 125.26.142.xxx

ความคิดเห็นที่ 5


ตอบโดย : ต9d9d เมื่อ 2008-07-26 12:33:01 IP : 124.121.128.xxx

หน้า : 1 | 2 | >
ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน