<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

รามคำแหงรับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง


มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครบัณฑิตศึกษา ปี 2550

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550โดยรับสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม 2550 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรภาคปกติที่กำหนดเวลาเรียนในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 . และหลักสูตรภาคพิเศษที่กำหนดเวลาเรียนนอกเวลาราชการระหว่างเวลา 18.00 - 21.00 . และวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 . ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลักสูตรและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอนภาคพิเศษ มี 1 สาขาวิชา

1.1.1 สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ธุรกิจการค้าระหว่าง ประเทศ และ อนุญาโตตุลาการ จำนวน 40 คน

1.2 หลักสูตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรภาคปกติ (ในเวลาราชการ)

1.2.1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 100 คน

1.2.2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 20 คน

1.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 25 คน

1.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 25 คน

1.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 10 คน

หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

1.2.6 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 200 คน

1.2.7 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 300 คน

1.2.8 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จำนวน 30 คน

1.2.9 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 40 คน

1.2.10 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา จำนวน 40 คน

1.2.11 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล (ภาษาอังกฤษ-ไทย) จำนวน 40 คน (ภาษาฝรั่งเศส-ไทย) จำนวน 10 คน

1.2.12 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ จำนวน 20 คน

1.2.13 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 40 คน

1.2.14 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน จำนวน 60 คน

1.2.15 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 60 คน

1.2.16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 20 คน

1.2.17 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 70 คน

1.2.18 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 30 คน

1.2.19 วิทยาศาสตรมหาบัu3603 .ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จำนวน 25 คน

1.2.20 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 40 คน

1.2.21 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 40 คน

1.2.22 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 20 คน

1.2.23 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 120 คน

1.2.24 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 40 คน

1.2.25 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 25 คน

1.2.26 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา จำนวน 25 คน

1.2.27 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน จำนวน 30 คน

1.2.28 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จำนวน 25-30 คน

1.2.29 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 30-60 คน

1.2.30 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา จำนวน 35 คน

1.2.31 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ จำนวน 18-25 คน

1.2.32 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน จำนวน 25-30 คน

1.2.33 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน 30 คน

1.2.34 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 40 คน

1.2.35 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน 25 คน

1.2.36 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการศึกษา จำนวน 30 คน

1.2.37 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน 50 คน

1.2.38 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 คน

1.2.39 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน

1.2.40 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จำนวน 30 คน

1.2.41 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 240 คน

1.2.42 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 120 คน

 

2. คุณวุฒิผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง

และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชา ตามที่สาขาวิชากำหนด (ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชาจาก http:www.grad.ru.ac.th)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.2 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

3.3 ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาท

4. ใบสมัคร ข้อมูลการสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก http:www.grad.ru.ac.th

5. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกมี 2 วิธี คือ

5.1 สมัครทางไปรษณีย์

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 29 ธันวาคม 2549 (ต้นทาง) โดยให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร

ไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารทหารไทยได้ทุกสาขา เป็นเงิน 300.- บาท แล้วจัดส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้

5.2 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยตนเอง ต้องยื่น

ใบสมัครและเอกสาร (1) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองสภา ฯ จำนวน 2 ชุด

(2) สำเนา Transcript จำนวน 2 ชุด

(3) เอกสารอื่น ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด

(4) หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

(5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อีก 2 รูป ให้เขียนชื่อ ชื่อสกุล ด้านหลังรูปด้วย

ยื่น ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2550 เวลา 09.00 - 16.00 . ชำระเงินค่าสมัคร เป็นเงิน 300.- บาท

เงื่อนไขในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน

6. การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการประกาศผล

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเข้ารับ

การทดสอบศักยภาพทุกคน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

6.1 การทดสอบศักยภาพ

การทดสอบศักยภาพเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จะดำเนินการใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 ประกอบด้วย

6.1.1 ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 .

การทดสอบศักยภาพ (RGRE: Ramkhamhaeng Graduate Record Examination) ประกอบ

ด้วยการทดสอบโดยใช้ภาษาไทย

(1) ความสามารถทางวิชาชีพ (Advanced Test) ทุกสาขาวิชา

(2) ความสามารถทางภาษา (Verbal Ability)

(3) ความสามารถเชิงปริมาณ (Quantitative Ability)

(4) ความสามารถด้านเหตุผล

(5) ความถนัดเฉพาะสาขา

การทดสอบศักยภาพ (RGRE) ข้างต้น แต่ละสาขาวิชาอาจกำหนดให้มีการสอบทั้งหมดหรือ

บางส่วนได้ตามความเหมาะสม

6.1.2 ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 .

การทดสอบ RU Test ประกอบด้วย

(1) Structure

(2) Comprehension

(3) Technical Reading

6.2 การสัมภาษณ์

6.2.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบศักยภาพ ในวันที่ 27 มีนาคม 2550

ที่ชั้น 1 อาคารท่าชัย และใน http:www.grad.ru.ac.th

6.2.2 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อตามหัวข้อ 6.2.1 มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 - 3

เมษายน 2550 ณ สถานที่ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด ให้นำหลักฐานที่สาขาวิชากำหนดพร้อมบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่

(1) หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก 2 ท่าน ๆ ละ 1 ชุด (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

(2) หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่ง (กรณีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์)

(3) แบบฟอร์มเลือกสาขาทำวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เฉพาะสาขาวิชาเคมีประยุกต์)

(4) แบบฟอร์มคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเอก (กรณีคุณวุฒิวิชาเอก)

(5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาอื่น ๆ (ตามข้อกำหนดของสาขาวิชา)

ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ แต่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับ

การคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่ผ่านการทดสอบศักยภาพและผ่านการสัมภาษณ์ คือ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 17 เมษายน 2550 ที่ชั้น 1 อาคารท่าชัย และใน http:www.grad.ru.ac.th

7. การปฐมนิเทศ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 21

เมษายน 2550 เวลา 08.30 . ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่า

ธรรมเนียมต่าง ๆ ในวันที่ 22-25 เมษายน 2550 ณ อาคารเวียงคำ (VKB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจะต้องนำหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

8.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

8.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

8.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จำนวน 1 ฉบับ (ต้นฉบับ)

ถ้าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตาu3617 .กำหนด

จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดวันเปิดเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2550

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2550

          ผู้สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครไดที่ www.grad.ru.ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ม.รามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร.0-2310-8560-65


ตั้งกระทู้โดย : narongsak เมื่อ 2007-01-06 15:54:19 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 62647 ผู้ตอบ : 0
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน