<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์


 สวทศ.จับมือ ทรู จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2550” ค้นหา นักคิด..นักวิทย์ฯ รุ่นเยาว์ ประดิษฐ์ผลงานสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เชิญชวนเยาวชนระดับประถมศึกษา เข้าประกวดในโครงการ “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2550” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ป้ญหาเป็น ปรับวิธีเรียนเน้นการคิดและกระบวนการคิดเพื่อนำไปสู่การเป็น “ห้องเรียนแห่งการคิด” (Thinking Classroom)

โดยมุ่งให้เยาวชนไทยใส่ใจพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือประดิษฐ์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ สอดรับปรัชญาในยุคเศรษฐกิจแบบพอเพียง

รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย กล่าวว่า “การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2550 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั่ว ประเทศ มีโอกาสแสดงออกถึงสติปัญญา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน จะมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน โดยให้โอกาสนักเรียนฝึกทักษะการคิดพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ การสรุปผล ในขณะเดียวกัน นักเรียนต้องเปลี่ยนวิธีเรียน โดยรู้จักคิด รู้จักทดลอง  นำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว จะทำให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและนำไปสู่ “ห้องเรียนแห่งการคิด” (Thinking Classroom)  ต่อไป”

ด้านนางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์  รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในยุคของสังคมสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เยาวชนในสังคมยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีความพร้อมและก้าวตามให้ทัน   ที่ผ่านมา ทรู มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ในด้านต่างๆ แก่เยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวิทยาศาสตร์และไอซีที  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างให้เยาวชนในสังคมเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ทรู จึงจับมือ สวทศ. การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ มีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้ให้เยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเล็งเห็นว่า การพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่บุคลากรของชาติตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นการวางรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์ให้แข่งขันกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี”

“ที่ผ่านมามีผลงานของเยาวชนจากทั่วประเทศที่จัดส่งเข้ามาประกวดหลายชิ้นด้วยกัน สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ทั้งอำนวยความสะดวก ประหยัดทรัพยากร และมีส่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หากมีการค้นคว้าและนำไปพัฒนาต่อไป เชื่อว่าสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ซึ่งสอดรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย   ทรู  มั่นใจว่า การส่งเสริมผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เยาวชนมีความคิดริเริ่ม รู้จักคิดอย่างมีระบบ รู้จักแก้ปัญหา เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมต่อไปในอนาคต” นางสาวเสาวนีย์ กล่าว

สำหรับโครงงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องสามารถใช้กระบวนการ หรือวิธีการทางวิทยาศาตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ ทำเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางปัญญาที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นก้าวแรกที่เด็กๆ จะได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

นักเรียนที่สนใจสามารถส่งงานเข้าประกวดได้  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -  6 กรกฎาคม 2550  ทั้งนี้ จะคัดเลือกโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 15 โครงงาน ซึ่งนักเรียนเจ้าของโครงงานจะต้องนำเสนอโครงงาน พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ โดยจะประกาศผลตัดสินโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันเดียวกันคือ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2550 และโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด จะนำไปจัดแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วย

สถานที่ส่งโครงงาน

สนใจส่งโครงงานเข้าประกวดได้ที่

โรงแรมใบหยกสกาย c/o อ.กิ่งทอง ใบหยก 222 ถ.ราชปรารภ  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400โทรศัพท์  02-656-3000  กด 72135-6  

หรือ สายงานสื่อสารองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ ชั้น 18  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  โทรศัพท์  02-699-2781,2785

และ ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.truecorp.co.th และ   www.bmasmartschool.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

โรงแรมใบหยกสกาย โทรศัพท์  02-656-3000  กด 72135-6  หรือ สายงานสื่อสารองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ  โทรศัพท์  02-699-2781,2785  www.truecorp.co.th และ   www.bmasmartschool.com

 โดย ชัยวุฒิ คงพูน


ตั้งกระทู้โดย : manang เมื่อ 2007-03-13 13:37:35 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 15858 ผู้ตอบ : 0
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่