<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

สรุปสังคมน๊ะ


ก็สรุปย่อเฉพาะที่อาจารย์เน้นมาให้นะ

*หมายเหตุ : K. = กษัตริย์ , ศ.ก. = ศูนย์กลาง , ค. = ความ

อารยธรรมจีน

1. ราชวงศ์ชาง
-เริ่มมีตัวหนังสือที่พัฒนามาจากการขีดเขียนบนกระดูกเสี่ยงทาย
-ความเชื่อการบูชาบรรพบุรุษ , เทพเจ้า

2. ราชวงศ์โจว(จิว)
-เร่ร่อนมาก่อน
-เชื่อว่า K. เป็นโอรสแห่งสวรรค์ (เทียนจื่อ)
-มีนักปราชญ์สำคัญๆ : ขงจื้อ , ม่อจื้อ , เม่งจื้อ
-เกิดนักปราชญ์เพราะท้ายราชวงศ์เกิดปัญหา จึงต้องมีนักปราชญ์เขียนตำราปกครองแก้ปัญหา

3. ราชวงศ์จิ่นหรือฉิน
-สร้างกำแพงเมืองจีน(ป้องกันการบุกรุกชองชนกลุ่มอื่น)

4. ราชวงศ์ฮั่น
-ลัทธิขงจื้อของรัฐเป็นหลักในการปกครองประเทศ
-ระบบจอหงวน : สอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

5. ราชวงศ์สุย
-เกษตร ชลประทาน : ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮวงโห

6. ราชวงศ์ถัง
-ยุคทองของจีน : การค้า ,ศาสนาพุทธ ,งานศิลปกรรม เจริญรุ่งเรืองมากกกกก

7. ราชวงศ์ซ้องหรือสุ้ง
-ประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือ (ก่อนยุโรป)
-รักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็ม
-ใช้เข็มทิศ
-ใช้ลูกคิด
-งานศิลปกรรม
-ประเพณีการรัดเท้าสตรี

8. ราชวงศ์หยวน
-จักรพรรดิกุปไลข่าน
-สุโขทัยติดต่อกับจีนสมัยนี้

9. ราชวงศ์หมิง
-กรุงศรีอยุธยามีการติดต่อ

10. ราชวงศ์ชิง
-ชนเผ่าแมนจู
-พระนางซูสีไทเฮา

อารยธรรมอินเดีย

1. ลุ่มแม่น้ำสินธุ
-เจ้าของอารยธรรม : พวกทราวิฑ (ดราวิเดียน)
-ศูนย์กลาง : เมืองฮารับปา ,โมเหนโจดาโร
-สาเหตุการเสื่อม : โรคระบาด ,น้ำท่วม ,ถูกโจมตีจากชาวอารยัน

2. พระเวทตอนปลาย (มหากาพย์)

3. พุทธกาล (ก่อนราชวงศ์เมารยะ)
-เกิดศาสนา พุทธ ,เชน เพื่อต่อต้านศาสนาพราหมณ์

4. เมารยะ
- K.ที่สำคัญคือพระเจ้าอโศกมหาราช : อุปถัมภ์พระพทุธศาสนา
-> สังคายนาพระไตรปิฏก
-> เผยแผ่มายังสุวรรณภูมิ : พระโสณะเถร พระอุตรเถระ

5. กุษาณะ – รวมตอนเหนือ
อันธาระ – รวมตอนใต้

6. คุปตะ
-ยุคทองของอินเดีย เปรียบกับราชวงศ์ถังของจีน

7. หลังคุปตะ(ยุคกลาง) – จักรวรรดิแตกแยก

8. สุลต่าน – มุสลิมเริ่มแพร่ขยาย

9. โมกุล
–จักรวรรดิอิสลาม
–ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ


ยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทย : แม่น้ำมีความสำคัญ

ยุคหิน 3 ช่วง
1. ยุคหินเก่า
- อยู่ตามซอกเขา ถ้ำ
- ล่าสัตว์
- ใช้เครื่องมือหินกะเทาะ
- พบหลักฐานบริเวณต้นน้ำแควน้อย/ใหญ่ กาญจนบุรี

2. ยุคหินกลาง
- ทอผ้า ,ปั้นภาชนะดินเผามีลวดลาย “เชือกทาบ”
- พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
- พบหลักฐานบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน , อ.ไทรโยค กาญจนบุรี

3. ยุคหินใหม่
- เริ่มทำการเพาะปลูก
- พบภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ยุคประวัติศาสตร์

1. แบ่งตามระบอบการปกครอง
- ปิตาธิปไตย
- สมบูรณายาสิทธิราชย์ : K.มีสถานภาพเป็นสมมติเทพเด่นในสมัยกรุศรีฯ
- ประชาธิปไตย : ตั้งแต่ พ.ศ.2475 (24 มิ.ย. 2475)

2. แบ่งตามสมัยราชอาณาจักร
- อาณาจักรโบราณ
- อาณาจักรชนชาติไทย : ศ.ก. – สุโขไทย

3. แบ่งตามราชวงศ์
- สุโขทัย : พระร่วง
- อยุธยา : อู่ทอง ,สุพรรณภูมิ ,สุโขทัย* ,ปราสาททอง ,บ้านพลูหลวง
- ธนบุรี : ธนบุรี
- รัตนโกสินทร์ : จักรี (ยังคงอยู่)


การนับศักราช : ในการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ใช้การนับเวลา “ศักราช”เป็นเกณฑ์

1.คริสต์ศักราช (ค.ศ.) – เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ

2.ฮิจาเราะห์ศักราช (ฮ.จ) – เริ่มนับเมื่อเกิดค.ขัดแย้งที่เมืองเมกกะ พระศาสดามูฮัมหมัดออกจากเมืองไปยังเมืองเมดินะ

3.พุทธศักราช (พ.ศ.) – เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน เกิดก่อน ค.ศ. 543ปี

4.รัตนโกสินทร์ศักราช (ร.ศ.) – เฉพาะประวัติศาสตร์ไทย นับปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 เป็น ร.ศ.1หลักฐานทางประวัติศาสตร์

***เปรียบเทียบ โลกตะวันตกสมัยกลางกับ โลกตะวันตกสมัยใหม่***

โลกตะวันตกสมัยกลาง
–งานประวัติศาสตร์เขียนเพื่อให้เกิดความศรัทธาในศาสนาคริสต์
โลกตะวันตกสมัยใหม่
–ช่วงต้นเขียนเพื่อยกย่องวีรบุรุษ , รัฐชาติที่ก่อตัวขี้น

โลกตะวันออก
-บันทึกประวัติศาสตร์ของซือหม่าเซียน สมัยราชวงศ์ฮั่น : กล่าวถึงสังคมจีนโบราณ
-ประวัติศาสตร์อินเดีย : ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะไม่มีนักประวัติศาสตร์

ประเภทของหลักฐาน
1.เป็นลายลักษณ์อักษร
2.ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ลำดับค.สำคัญของหลักฐานประวัติศาสตร์

หลักฐานชั้นต้น – บันทึกหรือคำบอกเล่าของผู้พบเห็นเหตุการณ์โดยตรง
หลักฐานชั้นรอง – บันทึกโดยผู้ที่รู้จากผู้อื่นอีกทีหนึ่ง

การใช้หลักฐานประวัติศาสตร์ชาติไทย

1. จารึก : หลักฐานชั้นต้น
- หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของมนุษย์และสังคม ทั้งแง่เศรษฐกิจ ,การเมือง
- ปัญหา : คำในอดีตกับปัจจุบันมีความหมายต่างกัน
จารึกลบเลือน , แตกหัก ,ข้อมูลบางส่วนหาย

2. ตำนาน : เรื่องนมนานที่เล่าสืยต่อกันมาก่อนที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
- ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์น้อย เพราะขาดหลักฐานอ้างอิงที่แน่นอน

3. พงศาวดาร : เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติ , K.
สมัยอยุธยา – พระราชพงศาสดารฉบับหลวงประเสริฐ
***พงศาวดารแตกต่างจากตำนานที่ ตำนานมักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
แต่พงศาวดารสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของอาณาจักร , K.


ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน

-ประเทศไทยเริ่มสมัยร.4 ,ร.5 โดยรับอิทธิพลจากตะวันตก

วิธีการทางประวัติศาสตร์ = การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีระเบียบแบบแผน มุ่งเน้นการใช้หลักฐานอย่างสมบูรณ์ ,วิพากษ์วิจารณ์หลักฐานอย่างตรงไปตรงมา

(ผู้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ “วิธีการทางประวัติศาสตร์” คือ เลโอปอล์ด ฟอน รังเก)

บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย – กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
บิดาวิชาประวัติศาสตร์ – เฮโรเดตรัส (ชาวกรีก)***ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์คือกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงในอดีตด้วยการตรวจสอบอย่างวิพากษ์วิจารณ์ และวิเคราะห์จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่***

เฮโรเดตรัส : “ถักหรือทอ” = วิชาประวัติศาสตร์
หมายถึง การใช้ความพยายาม อดทน ประณีต เลือกเส้นด้าย ที่เปรียบได้กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อถักเสร็จแล้วผ้าที่ได้ออกมานั้นจะมีคุณภาพดี สวยงามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับด้าย เช่นเดียวกับ ถ้าได้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดี น่าเชื่อถือ ก็จะได้ประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ ถูกต้องแม่นยำ

วิชาประวัติศาสตร์
การศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของมนุษย์ในอดีต และมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของปัจจุบันและอนาคต โดยศึกษาจากหลักฐานที่เชื่อถือได้
โดยประวัติศาสตร์จะ
-เกี่ยวข้องกับเวลา
-กระทบต่อคนจำนวนมาก
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักประวัติศาสตร์+หลักฐานข้อเท็จจริงในอดีต

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. กำหนดปัญหา
- น่าสนใจ
- สำคัญต่อสังคม
- ข้อมูลหาได้ง่าย
- ไม่กว้างขวางไป

2. กำหนดสมมติฐาน

3. เก็บรวบรวมข้อมูล

4. วิเคราะห์ , ประเมินค่า ,ตีความหลักฐาน
วิเคราะห์ภายนอก : ของจริง/ปลอม
วิเคราะห์ภายใน : ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

*5. ตีความหลักฐาน (สำคัญสุด!!)
ลักษณะนักประวัติศาสตร์ที่ดี
-ละเอียดประณีต
-ช่างสังเกต
-มีความเป็นกลาง
-ไม่บิดเบือนข้อมูล
-ตีความตรงไปตรงมาภายใต้กรอบข้อมูล

6. การสังเคราะห์พัฒนาการของมนุษยชาติ

มนุษย์รุ่นแรก : โฮโมซาเปียนส์ อาศัยในทวีปแอฟริกา

สภาพธรรมชาติมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างไร?
Ex. อากาศหนาวเย็น – มนุษย์รู้จักประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มให้ร่างกายอบอุ่น
เมื่อสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์อพยพไปหมด – มนุษย์ที่ยังคงอยู่ หันมากินอาหารทะเล ประดิษฐ์เรือ ,แห,เบ็ดตกปลา


การเริ่มต้นของเกษตร

ใช้เครื่องมือที่ต่างจากการล่าสัตว์คือ “ขวาน”

สรุป : การเกษตรทำให้คนตั้งที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่เร่ร่อน เกิดการรวมตัวเป็นชุมชน (เกิดรูปแบบการปกครอง มีผู้นำ) ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ , สร้างที่อยู่ถาวร

กำเนิดอารยธรรม
- พัฒนาการก่อนหน้าอารยธรรมเมืองคือ “การแลกเปลี่ยนสินค้า , สู้รบระหว่างหมู่บ้าน”
- การสู้รบทำให้การผลิตอาวุธก้าวหน้าขึ้น
- ชนชั้นปกครองเริ่มแรกมากจากนักรบ และ ตามด้วยนักบวช

อารยธรรมอียิปต์

- ตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิก
- ปิรามิด ,สฟิงซ์

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อาณาจักบาบิโลเนีย 3 ระบบ
1.ระบบราชการ
2.ระบบกฎหมาย : เก่าแก่สุดคือ “ประมวนกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบี”
3.ระบบราคาท้องตลาด

การรุกรานของอนารยชน

-ทำให้แหล่งอารยธรรมล่มสลาย , ได้รับความกระทบกระเทือน
-อารยชนเมือง Vs. อนารยชนรอบนอก ทำให้เกิดแหล่งอารยธรรม
3 แห่ง 1. ลุ่มแม่น้ำคงคา(อินเดีย) 2. ลุ่มแม่น้ำหวางเหอ(จีน) 3. กรีก

อารยธรรมกรีก : จุดเด่น ประชาธิปไตย*

-นครรัฐ -> ระบอบประชาธิปไตย
-วิหารพาเธนอน

ยุคเฮเลนิสติก : ผสมผสานระหว่างอารยธรรมกรีก+ตะวันออก
-ผู้ทำให้กรีกคงอย่และเผยแพร่ : พระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนีย
-นักปรัชญาสำคัญ : อริสโตเติล
-ต้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์

อารยธรรมโรมัน : จุดเด่น กฎหมาย*

มรดกสำคัญ – สถาปัตยกรรม , กฎหมายจัสติเนียน

อารยธรรมหลังยุคโรมัน

-อาณาจักรไปแซนไทน์
-อารยธรรมยุโรปตะวันตก
-อารยธรรมอิสลาม


ในระยะแรกอารยธรรมตะวันตกล้าหลังที่สุด จนกระทั่งผ่านยุคกลางไป

เนื้อหาในนี้อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะจ๊ะ 


ตั้งกระทู้โดย : KUNSABSUDPUAN เมื่อ 2007-09-02 18:55:24 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 28725 ผู้ตอบ : 10
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 10

งง 


ตอบโดย : คัย เมื่อ 2009-01-30 11:16:34 IP : 203.151.38.xxx

ความคิดเห็นที่ 9

งงอา...........
ตอบโดย : 9 เมื่อ 2009-01-25 16:04:00 IP : 58.10.207.xxx

ความคิดเห็นที่ 8

แมร่ง... กะพิมพ์ให้เว็บเค้า เจ้งไปเลยรึไง
ตอบโดย : By ... Noname เมื่อ 2008-10-30 14:33:13 IP : 61.19.41.xxx

ความคิดเห็นที่ 7

เล่นอารัยกาน


ตอบโดย : ปอปลาตาตี่ เมื่อ 2008-10-30 14:28:51 IP : 61.19.41.xxx

ความคิดเห็นที่ 6

มันงง มากๆๆ มันมั่วแน่เลย อย่าเชื่อมันมาก


ตอบโดย : คนหล่อ เมื่อ 2008-10-30 14:27:03 IP : 61.19.41.xxx

ความคิดเห็นที่ 5

โครตงง งงโครต แล้วก็โครตงง


ตอบโดย : คนหน้าตาดี เมื่อ 2008-10-30 14:24:18 IP : 61.19.41.xxx

ความคิดเห็นที่ 4

ถ้าไม่ได้สรุปของเทอเราแย่แน่นๆๆๆเลย


ตอบโดย : นิว ดรุณากาญจนบุรี เมื่อ 2008-10-30 14:16:37 IP : 61.19.41.xxx

ความคิดเห็นที่ 3

สุดยอด

สู้สู้


ตอบโดย : 55+ เมื่อ 2008-10-24 18:20:28 IP : 125.25.54.xxx

ความคิดเห็นที่ 2

สรุปของเค้าจรีงจรีง.....


ตอบโดย : สาวโก๊ะ ก๋ากั่น เมื่อ 2008-06-07 12:52:35 IP : 125.27.43.xxx

ความคิดเห็นที่ 1

แล้ว จ.ศ.ละหายไปไหน
ตอบโดย : suddum เมื่อ 2008-05-14 20:59:02 IP : 202.149.25.xxx

หน้า : 1
ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน