คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดโครงการสองภาษา สาขาวิศวกรรมวัสดุ (วิชาชีพวิศวกรรมโลหการ) ปี 2556

ลบ แก้ไข

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 เปิดโครงการสองภาษา
 สาขาวิศวกรรมวัสดุ (วิชาชีพวิศวกรรมโลหการ) ปี 2556 
ผศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา K-Radio FM.93.25 MHz.  ออกอากาศวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น และสถานีวิทยุฯ กรุงเทพมหานคร AM.ความถี่ 873 KHz.  ออกอากาศวันที่ 26 ธันวาคม 2555  เวลา 12.20-12.30 น.และ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.เกี่ยวกับแผนการบริหารงาน  การพัฒนาการเรียนการสอน และบุคลากร รวมถึงวิสัยทัศน์ภาควิชาฯ   ซึ่งภาควิชาฯ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุเป็นเวลามากว่าทศวรรษ ภาควิชาฯ ได้มีบทบาทเชิงรุกในวงการโลหวิทยาของประเทศ เช่น ปี 2555  “เราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย” โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมทั้งจากในและต่างประเทศ

ในปัจจุบันภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากการจัดการเรียนการสอนอย่างทุ่มเททำให้นักศึกษาของเราได้มีประสบการณ์การฝึกงานและการทำงานในเส้นทางวิชาชีพในบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัทโตโยต้า, ฮอนด้า, นิสสัน, ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์, มินิแบ, เม็กเทค, ปตท.สผ., ไออาร์พีซี, ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง, พอสโคไทยน็อกซ์, ไทยโตเคนเทอร์โม, สหวิริยาสตีลอินอัสทรี, บางกอกกล๊าส และมิเชอลีน

ในปี 2556 ภาควิชาฯ เปิดโครงการสองภาษา สาขาวิศวกรรมวัสดุ (วิชาชีพวิศวกรรมโลหการ) โครงการนี้นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่สำหรับอนาคตอันใกล้ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นยุคที่ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด โครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการแรก ๆ ในประเทศไทย ที่จะสร้างเส้นทางอันมั่นคงสู่การเป็นวิศวกรวัสดุเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มีเป้าหมายสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้บัณฑิตของเรามีศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่เส้นทางวิชาชีพทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมระดับโลก” โครงการสองภาษา เป็นจุดเด่นที่เข้มแข็งในโครงการสองภาษา สาขาวิศวกรรมวัสดุ (วิชาชีพวิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออย่างแน่นอน

สำหรับการก้าวสู่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทางภาควิชาฯ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นถ้ามองในระดับภาควิชา เราก็จะพยายามมุ่งการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามภารกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมีอยู่ 4 ด้านหลัก คือ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในส่วนของภาควิชาเราก็จะเน้นทางด้านการสอนและด้านการวิจัยเป็นหลัก เช่น ด้านการวิจัยเราก็มีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างผลการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ มุ่งสู่ระดับนานาชาติซึ่งตรงนี้คิดว่าภาควิชาทำได้และเริ่มเห็นเป็นลำดับขั้น เพราะปัจจุบัน ผลการวิจัยของอาจารย์ก็เริ่มได้รับการอ้างอิงจากนักวิชาการในต่างประเทศแล้ว ฉะนั้นก้าวย่างแรก คือ การที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งไปสู่การผลิตวิศวกรสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้สอดรับในการปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นนานาชาติต่อไป

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไปฝึกงานที่ต่างประเทศส่วนนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือว่า “ทางคณะได้มีมติในเชิงหลักการออกมาว่าจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโครงการสองภาษา” ซึ่งทุนมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ คือ ประเภทแรกคือทุนยกเว้นการศึกษาเต็มจำนวน แบบว่าเข้ามาไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลย และถ้าสามารถรักษาระดับเกรดไว้ได้ตามที่คณะระบุไว้ก็สามารถได้รับการยกเว้นไปจนกว่าจะจบการศึกษา 4 ปี อีกส่วนคือทุนการศึกษาบางส่วน ซึ่งจะให้เป็นจำนวนทุน 20,000 บาท  สำหรับตัวทุนยกเว้นการศึกษาเต็มจำนวนจะให้กับนักเรียนที่สมัครเข้ามาเรียนในโครงการสองภาษาผ่านช่องทางโควตาและสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย  สำหรับทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไปฝึกงานต่างประเทศ “เราคิดว่าในการเรียนการสอนสองภาษานั้นเราพยายามส่งเสริมให้มีการฝึกงานในต่างประเทศ” คือจัดตั้งทุนขึ้นมาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 50,000 บาท เพื่อให้นักเรียนไปซื้อเป็นตั๋วเครื่องบินและฝึกงานในชั้นปีที่ 3

ในการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร      ในประชาคมอาเซียน อันดับแรกเลยคือ เรื่องของวิชาการซึ่งคิดว่าวิชาการเราไม่ค่อยมีปัญหา สามารถแข่งขันได้กับที่อื่น แต่สิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาคือเรื่องภาษาไม่ค่อยเก่งตรงนี้เราต้องพยายามปรับปรุง ในโครงการสองภาษาจะช่วยได้มาก    แต่ทั้งนี้ในการเรียนภาษานั้นไม่ได้หมายถึงการเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น    ยังหมายถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักศึกษามีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ     มีบรรยากาศที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ภาควิชาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ในช่วงที่ผ่านมานั้นเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้การบรรยายกับนักศึกษาของเราเป็นภาษาอังกฤษ และตอนนี้มีนักศึกษาต่างชาติติดต่อมาขอแลกเปลี่ยนกับเรา   ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่ในระยะสั้นๆ

ภาควิชาฯ ได้มีโครงการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย Grenobe ประเทศฝรั่งเศส   ตอนนี้มีโครงการที่จะผลิตปริญญาเอกร่วมกัน หมายความว่านักศึกษาจะเรียนในเมืองไทยส่วนหนึ่งและเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศส่วนหนึ่ง   ถ้านักศึกษาจบได้จะได้รับปริญญาเอก 2 ใบ ใบหนึ่งจาก มจพ. อีกใบจากประเทศฝรั่งเศส    ซึ่งนักศึกษาที่เข้าโครงการนี้เพิ่งกลับมาเมื่อปีที่ผ่านมานี้เอง   นอกจากนี้ก็ยังโครงการความร่วมมือกับ สถาบันวิทยาลัยอื่นอีก เช่น Kyushu Tech ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมาเราได้ส่งนักศึกษาของคณะวิศวฯ ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ 7 คน และช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทางญี่ปุ่นเขาส่งเด็กของเขามาอยู่กับเราเหมือนกัน ประมาณ 7-8 คน  และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 56 นั้นเรามีแผนที่จะส่งนักศึกษาของเราไปที่  Kyushu Tech เช่นกัน

นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งที่คือ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นได้มีบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกย่อๆว่า Postech มีชื่อเสียงมากของประเทศเกาหลี   ในต้นปีที่ผ่านมาทางภาควิชาการได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 เราได้เชิญคณบดีของ Postech มาให้การบรรยายพิเศษกับเรา จากที่กล่าวมา 3 ที่ ค่อนข้างมีชื่อเสียงในระดับโลกเลย เช่น สถาบันเทคโนโลยี Grenobe ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทางด้านวัสดุศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส ส่วน Postech ก็คือได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเชีย

ท้ายสุด อาจารย์มีมุมมองที่อาจารย์คิดว่าการประสบความสำเร็จของวิศวกรในประเทศไทยของเรา เมื่อเทียบสัดส่วนกับเพื่อนบ้าน ทิศทางและแนวโน้มการตลาดเป็นอย่างไร   เราพิจารณาได้จากองค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นวิศวกรในอนาคต คือ ด้านวิชาการและด้านภาษา  ในส่วนวิชาการไม่ค่อยเป็นห่วงนัก  “ไม่มีความรู้สึกว่าด้อยกว่า ในทางตรงข้ามบางสาขาเราอาจจะเก่งกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำ” เช่น สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศสได้รับบริจาคเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพยับยั้งการกัดกร่อนในท่อส่งน้ำมันและแก็สธรรมชาติ  จากบริษัทโททาวน์    โดยร่วมกับบริษัท ปตท.สผ  คือเราได้รับบริจาคเครื่องนี้มาหลังจากนั้นก็ฝึกฝนใช้จนมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง    จนประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางการขุนเจาะน้ำมันในภูมิภาคอาเซียน ได้เชิญทีมงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มจพ.ของเราให้ไปฝึกอบรมให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่และวิศวกรรมบริษัทน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย   คิดว่าสาขานี้ไม่ได้เป็นรองแน่ๆ เพราะสามารถฝึกอบรมให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้   แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ  “เรื่องภาษา”   หากได้การส่งเสริมไปในโครงการสองภาษาและจากการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็น “การติดอาวุธทางปัญญาให้กับบัณฑิต” ของเราไปต่อสู้กับโลกภายนอกกับนานาชาติได้

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ เมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ แต่ในความใหม่จะเห็นว่ามันมีความต้องการวิศวกรในสาขานี้เยอะมาก   ในขณะที่ความสามารถในการผลิตวิศวกรจากมหาวิทยาลัยจากสาขานี้ออกไปค่อนข้างน้อย   โดยเฉพาะในสาขาโลหการ ซึ่งเป็นสาขาที่เราเน้นในโครงการสองภาษามีน้อยมาก คิดว่าทั้งประเทศไม่น่าเปิดเกิน 5 มหาวิทยาลัย และยิ่งเป็น 2 ภาษาด้วยนั้นน่าจะมีแค่ 1-2 ที่เท่านั้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีเลย คือถ้าน้องๆเป็นนักเรียนอาจยังไม่เห็นภาพพจน์ไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเรามองภาคอุตสาหกรรมเราเห็นว่าความต้องการตรงนี้สูงมาก    

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่   ผศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร หรืออาจติดต่อไปที่ผู้อำนวยการโครงการสองภาษา คือ อาจารย์ ดร.ธำรงสิน ศิริพงษ์สกุล หรือเลขานุการของโครงการสองภาษานี้คือ  คุณ มยุรี  หยี่ลันสุวรรณ ที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต    คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02-587-4335 ต่อ 101 ,งานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2586-9010,0-2555-2091หรือ www.kmutnb.ac.th 

 
   พี่โดม #แนะน้อง   

         >> ข้อมูลโดย ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 

 

loading...


โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ธ.ค. 55 01:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,086 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,086 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง