รวม"สอบตรง" ล่าสุด!!

ลบ แก้ไข

UPDATE !! โครงการ "สอบบตรง" ของสถาบันต่าง ๆ ที่หลายแห่งกำลังเปิดรับ และเตรียมเปิดรับกันอยู่ ..เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนได้พร้อมกันเต็มที่ จึงรวบรวมข้อมูลการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาฝากกันเรื่อย ๆ และอย่าลืมต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง จะได้ไม่พลาดนะจ๊ะ...

สถาปัตย์ม.ศิลปากรรับตรง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง สำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  เริ่ม 25 สิงหาคมนี้

1.    จำนวนที่รับเข้าศึกษา          30  คน

2.    คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1   คุณสมบัติพื้นฐาน  อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวง ศึกษาธิการเทียบเท  โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50       หรือ

2)  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท  โดยผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50    หรือ

3)  เป็นผู้ที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น  โดยจะต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.50 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน  โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศมาด้วย  ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก

2.2   เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.3   เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4   ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

2.5   ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา  ยกเว้นความผิดโดยประมาท

2.6   เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้  และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

3.    กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

1.     การรับสมัคร                ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551

2.     สอบข้อเขียน                วันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551

3.     สอบสัมภาษณ์             วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

4.    การรับสมัคร

1.     สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2552  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายให้เรียบร้อย

2.     พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ  แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย  (โดยผู้สมัครจะต้องเก็บส่วนที่ทางธนาคารคืนให้ไว้เป็นหลักฐาน)  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  1,000  บาท  คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

3.     พิมพ์บัตรสอบ หลังจากการชำระเงินทางธนาคารแล้วประมาณ 5 วัน  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบว่าคณะฯ ได้รับสมัครเรียบร้อยแล้วหรือไม่  จากนั้นให้พิมพ์บัตรสอบ ซึ่งภายในบัตรสอบจะระบุชื่อนามสกุล  รูปถ่าย  เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ  อาคารสอบ และสถานที่สอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่    คุณสมศักดิ์  ชาติน้ำเพ็ชร    :  โทร. 02-225-9473, มือถือ 086-500-9158

                                                                         คุณยุวดี  มนทิรามาโนชญ์     :  โทร. 02-225-9474

5.    การสอบคัดเลือก

5.1   การสอบข้อเขียน

คณะฯ จัดสอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  วิชา 04 คณิตศาสตร์  วิชา 05 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และวิชา 38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม  โดยมี


หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการพิจารณา  ดังนี้

วิชาที่สอบ

คะแนน

สอบ

คะแนนสอบผ่าน

ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ

ค่าน้ำหนักสำหรับ

ใช้ในการพิจารณา

การสอบข้อเขียน

รวม

03 ภาษาอังกฤษ 

100

25

20%

60 %

04 คณิตศาสตร์ 

100

20%

05 วิทยาศาสตร์   (ฟิสิกส์)

100

20%

38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 

100

40%

40 %

รวม

400

 

 

100 %

5.2   การสอบสัมภาษณ์    เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน

6.    กำหนดการสอบ

6.1   กำหนดการสอบข้อเขียน

วันสอบ

เวลาสอบ

รายวิชาสอบ

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551

09.00 – 11.00 น.

05 วิทยาศาสตร์   (ฟิสิกส์)

13.00 – 15.00 น.

03 ภาษาอังกฤษ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551

09.00 – 11.00 น.

04 คณิตศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น.

38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 

6.2   กำหนดการสอบสัมภาษณ์  เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน

วันสอบ

เวลาสอบ

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551

09.00 เป็นต้นไป

7.    การประกาศผลสอบข้อเขียนและประกาสผลการสอบคัดเลือก

7.1   ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551  ประกาศผลสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2552  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกแบบประเมินผลจึงจะมีสิทธิเข้าไปดูผลสอบข้อเขียน

ผู้สอบผ่านข้อเขียน ต้องกรอกข้อมูลในแบบประวัติ แล้วพิมพ์แบบประวัติลงในกระดาษ A4  พร้อมแนบเอกสารต่างๆ ได้แก่ ผลการเรียน (ฉบับจริง) หนังสือรับรองจากโรงเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ออกให้โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์) เป็นต้น  เพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551  นอกจากนี้สามารถดูกำหนดการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เช่น รายละเอียด เวลาสอบและห้องสอบ เป็นต้น

7.2   ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551  ที่เว็บไซต์  http://www.arch.su.ac.th/admission2552 

8.    การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ที่ สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)  ซึ่งเงินจำนวนนี้มหาวิทยาลัยจะโอนไปเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรกของภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2552  และเงินค่า

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 51 22:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 148,603 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 148,603 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย แพ๋ม
IP : 202.91.19.***

ลุ้นจัง!  25นี้ผลโควต้า มอ. ออกแล้ว เพี้ยง!ติดซักทีเทิ้ด

ลบ แจ้งลบ
โดย DrEaM
IP : 118.174.70.***
ม.เกษตรศาสตร์ มีรับตรงปี 52ในคณะ วนศาสตร์ ไหม
ลบ แจ้งลบ
โดย สุ
IP : 222.123.172.***
อยากรู้สอบรับตรงรัฐศาสตร์ของมหาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครวันที่เท่าไร?
ลบ แจ้งลบ
โดย พัชราภรณ์
IP : 202.143.156.***

เพื่อนๆๆ ที่กำลังจะเข้ามหาลัยลัย สู้ๆๆๆนะ คัยทราบบ้างว่ารับตรงเภสัช มหิดลวันไหน คัยรู้ช่วยบอกหน่อยนะ

ลบ แจ้งลบ
โดย M.
IP : 124.120.5.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง