เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 3,833 เรื่อง
  • ผู้ชม : 17,685,874 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 579 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรวม"สอบตรง" ล่าสุด!!

ลบ แก้ไข

UPDATE !! โครงการ "สอบบตรง" ของสถาบันต่าง ๆ ที่หลายแห่งกำลังเปิดรับ และเตรียมเปิดรับกันอยู่ ..เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนได้พร้อมกันเต็มที่ จึงรวบรวมข้อมูลการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาฝากกันเรื่อย ๆ และอย่าลืมต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง จะได้ไม่พลาดนะจ๊ะ...

สถาปัตย์ม.ศิลปากรรับตรง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง สำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  เริ่ม 25 สิงหาคมนี้

1.    จำนวนที่รับเข้าศึกษา          30  คน

2.    คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1   คุณสมบัติพื้นฐาน  อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวง ศึกษาธิการเทียบเท  โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50       หรือ

2)  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท  โดยผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50    หรือ

3)  เป็นผู้ที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น  โดยจะต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.50 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน  โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศมาด้วย  ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก

2.2   เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.3   เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4   ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

2.5   ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา  ยกเว้นความผิดโดยประมาท

2.6   เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้  และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

3.    กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

1.     การรับสมัคร                ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551

2.     สอบข้อเขียน                วันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551

3.     สอบสัมภาษณ์             วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

4.    การรับสมัคร

1.     สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2552  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายให้เรียบร้อย

2.     พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ  แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย  (โดยผู้สมัครจะต้องเก็บส่วนที่ทางธนาคารคืนให้ไว้เป็นหลักฐาน)  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  1,000  บาท  คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

3.     พิมพ์บัตรสอบ หลังจากการชำระเงินทางธนาคารแล้วประมาณ 5 วัน  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบว่าคณะฯ ได้รับสมัครเรียบร้อยแล้วหรือไม่  จากนั้นให้พิมพ์บัตรสอบ ซึ่งภายในบัตรสอบจะระบุชื่อนามสกุล  รูปถ่าย  เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ  อาคารสอบ และสถานที่สอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่    คุณสมศักดิ์  ชาติน้ำเพ็ชร    :  โทร. 02-225-9473, มือถือ 086-500-9158

                                                                         คุณยุวดี  มนทิรามาโนชญ์     :  โทร. 02-225-9474

5.    การสอบคัดเลือก

5.1   การสอบข้อเขียน

คณะฯ จัดสอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  วิชา 04 คณิตศาสตร์  วิชา 05 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และวิชา 38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม  โดยมี


หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการพิจารณา  ดังนี้

วิชาที่สอบ

คะแนน

สอบ

คะแนนสอบผ่าน

ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ

ค่าน้ำหนักสำหรับ

ใช้ในการพิจารณา

การสอบข้อเขียน

รวม

03 ภาษาอังกฤษ 

100

25

20%

60 %

04 คณิตศาสตร์ 

100

20%

05 วิทยาศาสตร์   (ฟิสิกส์)

100

20%

38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 

100

40%

40 %

รวม

400

 

 

100 %

5.2   การสอบสัมภาษณ์    เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน

6.    กำหนดการสอบ

6.1   กำหนดการสอบข้อเขียน

วันสอบ

เวลาสอบ

รายวิชาสอบ

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551

09.00 – 11.00 น.

05 วิทยาศาสตร์   (ฟิสิกส์)

13.00 – 15.00 น.

03 ภาษาอังกฤษ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551

09.00 – 11.00 น.

04 คณิตศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น.

38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 

6.2   กำหนดการสอบสัมภาษณ์  เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน

วันสอบ

เวลาสอบ

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551

09.00 เป็นต้นไป

7.    การประกาศผลสอบข้อเขียนและประกาสผลการสอบคัดเลือก

7.1   ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551  ประกาศผลสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2552  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกแบบประเมินผลจึงจะมีสิทธิเข้าไปดูผลสอบข้อเขียน

ผู้สอบผ่านข้อเขียน ต้องกรอกข้อมูลในแบบประวัติ แล้วพิมพ์แบบประวัติลงในกระดาษ A4  พร้อมแนบเอกสารต่างๆ ได้แก่ ผลการเรียน (ฉบับจริง) หนังสือรับรองจากโรงเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ออกให้โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์) เป็นต้น  เพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551  นอกจากนี้สามารถดูกำหนดการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เช่น รายละเอียด เวลาสอบและห้องสอบ เป็นต้น

7.2   ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551  ที่เว็บไซต์  http://www.arch.su.ac.th/admission2552 

8.    การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ที่ สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)  ซึ่งเงินจำนวนนี้มหาวิทยาลัยจะโอนไปเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรกของภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2552  และเงินค่ายืนยันสิทธิ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

หมายเหตุ      ผู้ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ประกาศ  ถือว่าสละสิทธิ์

9.    การตัดสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือกฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อยแล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกฯ (Admission) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

 

มศว รับตรง 2,000 คน-เน้นนิสิตเก่งและดี

อธิการฯ มศว เผยกำหนดสมัครสอบตรง ปีการศึกษา 52 รับ 2,000 คนใน 12 คณะวิชา แนะนักเรียนศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย ซึ่ง มศว ต้องการคนดีเข้าสู่ระบบจึงเน้นอัตลักษณ์ 8 ประการ โดยเฉพาะเก่งและต้องดีด้วย

         ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว  กำหนดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คณะ 2วิทยาลัย คือ คณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 26 กันยายน 2551 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http:admission.swu.ac.th  สำหรับสอบตรงประเภทโควตานักกีฬานั้น จะเริ่มสมัครในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 12 กันยายน  2551  ซึ่งจำนวนการรับตรงของ มศว ในปีการศึกษา 2552 จะรับประมาณ 2,000 คน

            “อยากแนะนำนักเรียนที่ตั้งใจสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึง มศว ว่าควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ตัวเองสนใจอยากจะเข้าเรียนว่าเขามีวิธีการรับนิสิตอย่างไร เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของตัวเอง ดังนั้นการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะของ มศว นั้นนอกจากจะเน้นความรู้ทางวิชาการแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเราต้องการคนดีเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ง มศว จะเน้นอัตลักษณ์ 8 ประการ คือ คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ สิ่งที่เราเน้นก็คือสาขาแต่ละสาขาต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าเรียนจริงๆ อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องสำคัญ ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จได้ ทุกอย่างจริงต้องผสมผสานเข้าด้วยกัน”อธิการบดี มศว กล่าว

              ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มศว กำลังปรับหลักสูตรวิชาบูรณาการ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตใหม่ทุกคนต้องเรียน การปรับหลักสูตรครั้งนี้จะเน้นการบูรณาการศาสตร์เพื่อเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้านวิชาการแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งชุมชน ขณะนี้งานรับนิสิตใหม่ที่อยู่ในความดูแลของกองบริการการศึกษา กำลังปรับทบทาบตัวเองเป็นศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต โดยจะทำงานผสาน ร่วมมือกับสำนักทดสอบทางการศึกษา มศว ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนตัวเองทำงานเชิงรุกมากขึ้น และต้องทำงานตลอดทั้งปี เพื่อตอบสนองต่อมาสมัครเข้าเรียนให้มากขึ้น จะมารอรับสมัครเด็กเข้าเรียนในฤดูกาลสอบไม่ได้อีกแล้ว เมื่องานรับนิสิตใหม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง บทบาทและหน้าที่ตลอดถึงภาระงานที่มากขึ้น เจ้าหน้าที่บุคลากรจึงต้องปรับตัวเอง ตลอดถึงทัศนะในการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นด้วย

ม.เกษตรฯรับตรงการบิน1ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินและ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบินภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. การรับนิสิตโดยวิธีรับตรง จำนวน 20 คน

รับสมัคร(สามารถ Downloadใบสมัครจาก web site ของภาควิชาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) วันที่1 กันยายน 2551

ถึง19 ธันวาคม 2551

เกณฑ์ในการรับสมัคร (เบื้องต้น)

- จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA 2.5) ขึ้นไป

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. จดหมายรับรองคุณสมบัติ

(Recommendation Letters) จำนวน 2 ฉบับ

2. บทความแสดงความจำนงค์

3. หลักฐานการศึกษา

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport

5. ผลการสอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

7. ค่าสมัคร 500 บาท โอนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

* เทคโนโลยีการบิน เลขที่บัญชี 374-1-41970-6

* การจัดการการบิน เลขที่บัญชี 374-1-41981-1

ช่องทางการสมัคร

- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ลำดับ 1 – 6 และสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร) โดยฝากส่งประเภทจดหมายลงทะเบียน

จำนวนรับ

* สาขาวิชาการจัดการการบิน 20 คน

* สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน 20 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://ase.eng.ku.ac.th/bb/pdf/Plan%20am+at2552.pdf

อนึ่ง: ผู้ที่สนใจหลักสูตรการบินของม.เกษตรฯ และข้อมูลการเตรียมตัวเป็น แอร์ สจ๊วต สามารถติดตามEduzones Magazine ฉบับพิเศษได้ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ หรือเข้าไปสมัครสมาชิก/สั่งซื้อได้ที่ www.eduzones.com

ม.ศิลปากรเตรียมรับโควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมเปิดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.6 ในโครงการให้ "โควตาพิเศษ" แก่นักเรียนใน 28 จังหวัด นอกจากนี้ยังเตรียมเปิด "สอบตรง" อีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง น้อง ๆ ที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้...

โควตาพิเศษ

รับผิดชอบโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของประเทศ จำนวน 28 จังหวัด คือ

กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาท
ชุมพรตราดนครนายกนครปฐมนนทบุรี
ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี
ระนองระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการ
สมุทรสงครามสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรี
สุพรรณบุรีอ่างทองอุทัยธานี

รับสมัครประมาณต้นเดือนกันยายน ของทุกๆ ปี ณ สถานศึกษาที่นักเรียนสังกัด ในเขต 28 จังหวัดดังกล่าว

ผู้ที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องสอบวิชาเฉพาะ รหัส 37 ความถนัดทางวิศวกรรม ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ที่สมัครคณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิชาจิตวิทยา ต้องสอบวิชาเฉพาะ รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี

รับผิดชอบโดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี ด้านใดด้านหนึ่ง

รับสมัครประมาณกลางเดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3425-5805

โครงการรับตรงของคณะวิชาต่างๆ

รับผิดชอบโดย คณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ติดต่อสอบถาม หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
0-2225-8991
0-2221-5877
0-2224-7684
0-2222-5874-5, 0-2221-5832
0-3425-5096-7
0-3425-5095
0-3425-5093
0-3421-8770, 0-3425-5800
0-3421-9364-9
0-2424-5623
0-3259-4037
0-3259-4043-50 ต่อ 1105, 1115
0-3259-4043-50 ต่อ 1118
0-2880-8361-4

เตรียมสอบตรงบัญชีธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการรับตรงในช่วงเดือนธันวาคมของแต่ละปี ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เพียงคณะเดียว หากสมัครโครงการรับตรงของคณะฯ อื่นแล้ว ท่านจะไม่สามารถสมัครคณะพาณิชย์ฯ ได้ และมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ยกเลิกการสมัครโครงการรับตรงของคณะฯ อื่นเพื่อมาสมัครคณะพาณิชย์ฯ ในเดือนธันวาคม ดังนั้นขอให้ผู้สนใจสมัครคณะพาณิชย์ฯ รอสมัครระหว่างเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 คะแนนเฉลี่ยสะสมคำนวณจากผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่ ม.4 ภาค 1 จนถึง ม.6 ภาค 1 และผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมปลาย ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์

3. เป็นผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนน SMART-I และคะแนนสอบสัมภาษณ์ที่คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยมีค่าน้ำหนักคะแนนดังนี้

คะแนน SMART-I

ร้อยละ 95

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ร้อยละ 30

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 30

ความสามารถด้านการอ่าน

ร้อยละ 25

ความรู้รอบตัว

ร้อยละ 10

คะแนนสอบสัมภาษณ์

ร้อยละ 5

รวม

100

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมีคะแนน SMART-I ทุกส่วนจากการสอบครั้งเดียวกัน และคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่โครงการรับตรงฯ เป็นผู้กำหนดขึ้น

เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนน SMART-I

1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I จากการสอบครั้งเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรงฯ ตามค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วไม่น้อยกว่า 47.5 คะแนน จาก 95 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนที่ http://smart.bus.tu.ac.th )

หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้อง

1. เป็นผู้ที่ยื่นคะแนนสมัครระหว่างวันที่ประกาศรับสมัคร และ

2. มีคะแนน SMART-I ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในแต่ละส่วนจากการสอบครั้งเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 คะแนน แล

3. มีคะแนนรวม SMART-I ที่แปลงเป็นคะแนนโครงการรับตรง ตามค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วไม่น้อยกว่า 47.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 95 คะแนน

คณะกรรมการโครงการรับตรงฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ถึง 3 ตามลำดับคะแนนในจำนวนที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครโครงการรับตรงฯ ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th โดยระบุครั้งที่ของการสอบ SMART-I แต่ไม่ต้องกรอกคะแนน เนื่องจากโครงการรับตรงฯ จะประสานงานกับSMART Center เพื่อขอคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครทุกคน ทั้งนี้คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I ต้องเป็นคะแนนจากการสอบในครั้งเดียวกัน (หากพบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร โทร.02-9869086 ต่อ 123 - 124)

2. ระบุเลือกสาขาวิชา 1 สาขาวิชาจาก 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

- หลักสูตร 4 ปี - การบัญชี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

- หลักสูตร 4 ปี - บริหารธุรกิจ ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

- หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท) - การบัญชี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

- หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท) - บริหารธุรกิจ ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

(ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการรับตรงเพิ่มเติม โทร.02-6965754 หรือ 02-6965730-31 หรือ 02-6132253)

ทุนการศึกษา

คณะพาณิชย์ฯ ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 20 ทุน สำหรับผู้สอบเข้าได้คะแนนสูงสุด ดูรายละเอียด และเงื่อนไข ที่ เมนู ทุนการศึกษา

คะแนนต่ำสุดของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรงฯ ประจำปีการศึกษา 2549 - 2550

(คะแนนสอบข้อเขียน 95 คะแนน)

หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

คะแนนต่ำสุด

ปี 2549

คะแนนต่ำสุด

ปี 2550

หลักสูตร 4 ปี – การบัญชี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

0201

54.10

60.05

หลักสูตร 4 ปี – บริหารธุรกิจ ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

0202

52.90

55.05

หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท) - การบัญชี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

0203

58.15

61.10

หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท) - บริหารธุรกิจ ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

0204

55.80

58.20

เตรียมสอบ”แพทย์”12สถาบัน

น้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบ “แพทย์” ถึงเวลานี้ถือได้ว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว เพราะจากกำหนดการรับสมัครของ กสพท. 12 สถาบันในปีที่ผ่านมานั้น จะเริ่มรับกันตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าในปีนี้ก็จะรับในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าจะเป็น “หมอ” ก็รอสมัครและสอบกันได้

ในวันนี้เลยขอนำระเบียบการปีที่แล้วมาให้ศึกษากัน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนำ “คำถาม” ข้อข้องใจต่าง ๆ มาให้ดู...รู้ไว้ก่อน กันพลาด…มาติดตามกันได้เลย

รายละเอียดการรับสมัคร

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครนักเรียน ผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) เพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองและลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนในหลายสถาบันพร้อมๆ กัน

1. คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ร่วมสอบคัดเลือกฯ

คณะ สถาบัน website จำนวนรับโดยประมาณ

01 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.md.kku.ac.th 30

02 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.md.chula.ac.th 200

03 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.med.cmu.ac.th 45

04 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.med.tu.ac.th 60

05 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th 20

06 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล www.ra.mahidol.ac.th 148

07 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล www.si.mahidol.ac.th 225

08 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th 30

09 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.medicine.swu.ac.th 120

10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ medinfo.psu.ac.th 60

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล www.vajira.ac.th 80

12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า www.pcm.ac.th 100

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th 50

14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.dt.mahidol.ac.th 50

รวม 1,218 คน

** สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์ตามที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด และเป็นเพศหญิงไม่เกิน 40 คน ดูรายละเอียดได้ ที่website ของวิทยาลัยฯ

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 2551

2.2 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร)

2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2551 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิกับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

2.4 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับสกอ. ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)

2.5 ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ ขอให้ดูรายละเอียดใน Website ของแต่ละสถาบันและระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกอบ

2.6 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันเอกชน) การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1-2.6 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ จงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันนั้นๆ

3. กำหนดการรับสมัครและการสอบ

ในปีที่ผ่านมา มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม ทาง internet

ชำระเงินค่าสมัคร 1 สิงหาคม – 4 กันยายน (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันอังคารที่ 4 กันยายน

การเปลี่ยนอันดับ วันที่ 6-8 กันยายน ผ่าน internet

คำถามคนอยากเป็นหมอ

ปีนี้การสอบ A Net มีคะแนนคณิตศาสตร์ 2 เฉลี่ยเท่ากับ 21.96 กสพท.จะมีการลดเกณฑ์ จาก 30% เป็นเท่ากับคะแนนเฉลี่ยหรือไม่

ตอบ กสพท.ยังยึดหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้แล้วว่า คะแนนแต่ละวิชา ต้องได้มากกว่า 30% ทั้งการคัดเลือกรอบแรกและรอบที่ 2

กสพท.มีหลักเกณฑ์รับในรอบที่ 2 และ 3 อย่างไร

ตอบ - ในรอบที่ 2 กสพท.ยังใช้เกณฑ์เดิมเหมือนรอบที่ 1 โดยพิจารณาจากผู้ที่ไม่ติดรอบแรก ไม่มีการเลื่อนลำดับ หากผู้ที่ติดรอบแรกแล้ว ไม่ผ่านสัมภาษณ์ ตรวจ ร่างกาย หรือสละสิทธิ์ ก็จะตกไป ไม่นำมาพิจารณาในรอบที่ 2
- ส่วน รอบที่ 3 กสพท.ให้สิทธิแต่ละสถาบันจะกำหนดเกณฑ์เอง แต่ทุกสถาบันที่รับรอบ 3 จะไม่พิจารณาผู้ที่ติดรอบแรกและรอบที่ 2
- อย่างไรก็ตาม การสมัคร Central Admission ยังมีคณะแพทย์/ทันตแพทย์บางแห่งประกาศรับด้วย นักเรียนสามารถไปสมัครได้
- นักเรียนควรติดตามข่าวจาก Web site ของแต่ละสถาบัน

ถ้าสอบได้โควตารับตรงของที่อื่น กสพท.จะตัดสิทธิ์หรือไม่

ตอบ ผู้สมัครสอบโควตารับตรงที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าศึกษาแล้ว และได้เซ็นหนังสือยืนยันว่าจะเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันนั้น (แพทย์ทุกสถาบัน ยกเว้นมหาวิทยาลัยรังสิต) หรือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และยินยอมให้คณะ/สถาบันนั้นส่งชื่อไปตัดสิทธิ์การคัดเลือกของกสพท. ทางกสพท.จะทำการตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกของกสพท.ทันที แต่ถ้าเป็นหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น กสพท.จะยังคงให้สิทธิ์ในการคัดเลือกของกสพท.ต่อไป

ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป

ตอบ ยังไม่ต้องทำอะไร กสพท.จะติดต่อขอคะแนน A-NET จาก สกอ., O-NET จาก สทศ. เพื่อนำประกอบการพิจารณาตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกายของแต่ละสถาบัน

ผู้ผ่านการสอบวิชาเฉพาะแล้วมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกายเลยหรือเปล่า

ตอบ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย ฯลฯ ในลำดับต่อไปนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ตามจำนวนที่แต่ละคณะจะรับ ซึ่งคะแนนนั้นจะได้จาก คะแนนสอบวิชาเฉพาะ30% และ คะแนน A-NET70%ตามสัดส่วนตามที่ประกาศไว้) และต้องมีคะแนนรวม O-NETต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% ดังนั้น ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องมีคะแนน A-NET ปีการศึกษา 2551 ซึ่งสอบประมาณเดือนมีนาคม 2551 และมีผลการสอบ O-NETที่สอบในครั้งแรก

ทำไมคะแนนสอบวิชาเฉพาะฉบับที่ 3 ถึงได้ 0

ตอบ ข้อสอบฉบับที่ 3 มีทั้งผู้ได้คะแนนเต็ม และได้คะแนน 0 อาจารย์ผู้ออกข้อสอบไม่ต้องการให้เดา ถ้าเข้าใจสามารถเชื่อมโยงได้ ตอบถูกจะได้คะแนน ถ้าไม่แน่ใจหรือเดาจะต้องมีคะแนนติดลบ สำหรับผู้ได้คะแนน 0 จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจทานกระดาษคำตอบอีกครั้งนอกเหนือจากการใช้เครื่องตรวจ

การตัดสินผลจะพิจารณาคะแนนและอันดับที่เลือกอย่างไร

ตอบ ในตัดสินผล จะนำคะแนนรวม (คะแนนสอบวิชาเฉพาะ30% และ คะแนน A-NET70%ตามสัดส่วนตามที่ประกาศไว้) และต้องมีคะแนนรวม O-NETต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% มาเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย แล้วพิจารณาอันดับที่เลือกทีละคน ว่าเลือกอันดับ 1 ที่สถาบันใดก็จะติดที่สถาบันนั้น แต่ถ้าสถาบันที่เลือกอันดับ 1 นั้นที่นั่งเต็มแล้ว ก็จะพิจารณาสถาบันในอันดับที่เลือกถัดไป

นักเรียนที่เรียนในระบบ International จากต่างประเทศ จะทำอย่างไร

ตอบ ควรกลับมาสอบ O-NET, A-NET ร่วมกับ ทาง สทศ. และ สกอ. เพราะนักเรียนที่จะเข้าเรียนแพทย์ต้องมาเรียนเช่นเดียวกับผู้ที่ศึกษาในประเทศไทย

Posted by :
เวลา : 14:34
จำนวนผู้อ่าน : 9829 คน
Url เรื่องนี้คือ : http://blog.eduzones.com/magazine/7257
print พิมพ์หน้านี้ favorite ชอบเรื่องนี้ comment อ่านความคิดเห็น (3) respond แสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นที่ 1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เวลา 12:23
โดย : auto587
อีเมล์ :

107ทุนจุฬาฯ-ชนบทเตรียมรับ

โครงการทุนจุฬาฯ - ชนบท ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะได้รับทุน อุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ น้อง ๆ ที่คุณสมบัติเข้าข่าย และมีความต้องการขอทุนนี้ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งในวันนี้จะนำรายละเอียดโดยรวมของปีที่แล้วมาให้ศึกษากันก่อน ส่วนการรับจริงนั้น คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคมนี้จะมีประกาศที่ชัดเจนออกมาอีกครั้ง...

ในปีนี้ การสอบโครงการจุฬา-ชนบท ปีการศึกษา 2552 จะไม่มีการ สอบ B-net เหมือนปี 2551 แต่จะเป็นการสอบ GAT (General Aptitude Test) และ PAT (Professional Aptidude Test)

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย

1.2 ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะ

กรรมการบริหารหน่วยจุฬาฯ-ชนบทเห็นควร ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีติดต่อกัน

นับจนถึงวันสมัคร โดยกำหนดเขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการจุฬาฯ-ชนบทเป็นจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

เขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม

ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา

เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย

ตาก และอุตรดิตถ์

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร หนองคาย เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์

หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

เขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

และสระแก้ว

จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน (ซึ่งเป็นจังหวัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

ให้สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง)

1.3 ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาที่ประกาศรับ

1.4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้อง

ได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับการเลือกสมัครเข้าศึกษาแต่ละคณะดังนี้

1.4.1 ผู้สมัครคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00 กลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

1.4.2 ผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00

วิชาฟิสิกส์ไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00

และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

1.4.3 ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

1.4.4 ผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ถ้าศึกษาเน้นหนัก

ด้านคำนวณจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือถ้าศึกษาเน้นหนักด้านภาษาจะ

ต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

โดยให้นายทะเบียนโรงเรียนคำนวณผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาลงในใบสมัคร และใบแสดงผลการศึกษา / ปพ.1 ที่ใช้เพื่อการสมัครและลงนามรับรอง เพื่อเป็นการยืนยันประกอบการสมัครด้วย กรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนที่ฐานะครอบครัวยากจน แต่ขาดคุณสมบัติข้อนี้เพียงเล็กน้อยให้ติดต่อหน่วยจุฬาฯ-ชนบท

1.5 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุน

ให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ

1.6 ผู้สมัครจะต้องมีความประพฤติดี และมีอุดมการณ์ที่จะทำงานในชนบทด้วยความเสียสละ

1.7 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามประกาศของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผู้สมัครจะต้องไม่มีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาและไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช นักพรต หรือมีข้อผูกมัดอยู่กับการรับทุนการศึกษาอื่น

2. คณะที่เปิดรับเข้าศึกษา จำนวน 12 คณะ โดยกำหนดให้เลือกสมัครได้เพียงหนึ่งคณะ ดังนี้

2.1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับประมาณ 10 คน

2.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ รับประมาณ 10 คน

2.3 คณะเภสัชศาสตร์ รับประมาณ 10 คน

2.4 คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 3 สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาลงในใบสมัคร)

2.4.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับประมาณ 15 คน

2.4.2 สาขาวิชากายภาพบำบัด รับประมาณ 6 คน

2.4.3 สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รับประมาณ 3 คน

2.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับประมาณ 10 คน (ระบุรูปแบบที่เลือกสอบ)

2.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับประมาณ 5 คน

2.7 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับ 3 สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษาลงในใบสมัคร)

2.7.1 สาขาวิชาสถิติ รับประมาณ 2 คน

2.7.2 สาขาวิชาการบัญชี รับประมาณ 2 คน

2.7.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับประมาณ 3 คน

2.8 คณะเศรษฐศาสตร์ รับประมาณ 10 คน

2.9 คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาลงในใบสมัคร)

2.9.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับประมาณ 2 คน

2.9.2 สาขาวิชาการปกครอง รับประมาณ 2 คน

2.9.3 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับประมาณ 2 คน

2.9.4 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับประมาณ 2 คน

2.10 คณะนิติศาสตร์ รับประมาณ 4 คน

2.11 คณะนิเทศศาสตร์ รับประมาณ 4 คน

2.12 คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาลงในใบสมัคร) 2.12.1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับประมาณ 3 คน

2.12.2 สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา รับประมาณ 2 คน

จำนวนทุนการศึกษา 107 ทุน ทั้งนี้ อาจรับได้ไม่ครบตามจำนวน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติ

ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศฯ

3. การรับสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หน่วยจุฬาฯ-ชนบท www.rural.chula.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.admissions.chula.ac.th

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และติดรูปถ่ายผู้สมัครตามที่กำหนดใน

ใบสมัคร 1 ที่ บัตรประจำตัวผู้สมัคร 1 ที่ (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและ

แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน) และให้ศึกษารายละเอียดในคำแนะนำการสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบท

โดยหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบแสดงผลการศึกษา / ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้ผู้สมัคร

ใช้เพื่อการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา/มารดา (กรณีที่มีรายได้ประจำ) และเอกสารอื่น ๆ พร้อมกับลงนามรับรอง

3.2 ผู้สมัครจะต้องส่งมอบใบสมัครพร้อมหลักฐานฯ ให้คณะกรรมการของโรงเรียนตรวจสอบ โดย

ใบสมัครที่ไม่ผ่านการตรวจสอบลงนามรับรองจากคณะกรรมการของโรงเรียนจะไม่ได้รับการพิจารณา

3.3 ขอให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อ 1 โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนสมัครได้ไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้

หน่วยจุฬาฯ-ชนบทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาใบสมัครทั้งหมดหากโรงเรียนส่งมาเกินกว่าที่กำหนด

3.4 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบใบสมัครและเอกสารให้ครบถ้วน และกรอกแบบสรุปการสมัคร

โครงการจุฬาฯ-ชนบท จัดส่งให้หน่วยจุฬาฯ-ชนบทให้เสร็จในครั้งเดียว ภายในวันที่กำหนด

(โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายของการสมัคร)

ผู้สมัครจะต้องสอบรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับคณะ/สาขาวิชาที่ สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทตามที่กำหนดและให้ระบุรายวิชาสอบลงในใบสมัครด้วย การสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยผู้สมัครโครงการฯนี้แล้วจะไม่สามารถสมัครแอดมิชชันส์ตรงอื่นของจุฬาฯได้อีก

มหาวิทยาลัยนเรศวรรับโควตา

มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2552

รายละเอียด

สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง Website : www.admission.nu.ac.th 15-22 กันยายน 2551

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 23-29 กันยายน 2551

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทาง Website : www.admission.nu.ac.th 1-6 ตุลาคม 2551

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทาง โทรสาร 0-5526-1079 1-6 ตุลาคม 2551

ประกาศเลขที่นั่งสอบ 17 ตุลาคม 2551

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 25-26 ตุลาคม 2551

สอบข้อเขียนโดย กสพท. (สำหรับผู้สมัครแพทยศาสตรบัณฑิต) 1 พฤศจิกายน 2551

วันสุดท้ายที่ให้โรงเรียนส่งผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน 14 พฤศจิกายน 2551

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2551

ตรวจร่างกาย

ผู้ที่ผ่านเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ที่ผ่านเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จังหวัดพะเยา ณ โรงพยาบาล

ของรัฐ หรือเอกชนใกล้บ้าน (แบบฟอร์ม ผนวก 10)

สอบสัมภาษณ์ 27 ธันวาคม 2551

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 23 มกราคม 2552

มกราคม 2552 -1 กุมภาพันธ์ 2552

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่รับการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้สำนักงาน 31 มีนาคม 2552

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือกระบบกลาง Admissions

รายงานตัวแสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนน O-NET 21-22 พฤษภาคม 2552

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2552 1 มิถุนายน 2552

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์

หมายเหตุ : โครงการพิเศษต่างๆ ดำเนินการให้สิ้นสุดก่อนการประกาศผลการคัดเลือกระบบรับตรง (โควตา)

รับตรงของแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 รับตรงโดยวิธีพิเศษของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ http://home.kku.ac.th/admismd/

1. โดยการรับตรงด้วยวิธีพิเศษ

รหัส

โครงการ

พื้นที่การรับ

จำนวนรับ

MD X

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ

ทั่วประเทศ

55 คน

MD 02

ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 คน

MD 10

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั่วประเทศ

4 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสมัครเข้าศึกษาในโครงการ MD X และ MD 02 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.1.2 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาใน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
2.1.4 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
2.1.5 เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
2.1.5.1 โรคเรื้อน
2.1.5.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการ
ประกอบวิชาชีพ
2.1.5.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.1.5.4 ติดยาเสพติดให้โทษ
2.1.5.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ง่าย
2.1.5.7 โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
2.1.5.8 โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพ
2.1.6 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 2.1.1 ถึงข้อ 2.1.5 คณะกรรมการอำนวยการ
จะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

2.2 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสมัครเข้าศึกษาในโครงการ
MD 10 ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
2.2.1 มีสัญชาติไทย
2.2.
2 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรค อาการของโรค หรือพิการตามประกาศ สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือบุคคลทั่วไป
2.2.4 อายุไม่เกิน
30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่เริ่มการศึกษา
2.2.5 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า
2 ปี นับถึง
วันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่เริ่มการศึกษา
2.2.6 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค
สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และต้องศึกษาวิชาชีวเคมีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และทุกรายวิชาต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
2.2.7 มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX.) ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.2.8 ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อนขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
จะต้องทำสัญญาเพื่อลาไปศึกษาต่อกับสำนักงานสาธารณ
สุขจังหวัดที่ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการศึกษา
2.2.9 ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้อง
ได้รับการ รับรองจากผู้บังคับบัญชาว่ามีประวัติความประพฤติ และบุคลิกภาพดี
และมีความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และเพื่อชุมชน
2.2.10 ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องทำสัญญาเป็นนักศึกษาโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเพื่อเข้ารับราชการหรือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ตามระเบียบ และเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข
2.2.11 ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หาก
สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ก่อน

2.3 คุณสมบัติเฉพาะ ในโครงการ MD X ,MD 02 และ MD 10

ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค หรืออาการของโรค หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.3.1 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพแพทย์
2.3.2 มีปัญหาทางบุคลิกภาพ และทางจิตเวชที่อาจมีผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/
หรือการประกอบวิชาชีพแพทย์ และ/หรือ เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เช่น โรคประสาท อารมณ์
แปรปรวน โรคจิตทุกชนิด บุคลิกภาพผิดปกติ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม เป็นต้น
2.3.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
2.3.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมี
การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
)
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- โรคความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
อย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- โรคอ้วนขั้นรุนแรง (Morbid Obesity) (มีดัชนีมวลกายมากกว่า 40 หรือดัชนีมวลกาย
มากกว่า 35 ร่วมกับมีโรคที่สัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกิน)
2.3.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ทำให้มีผลต่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค และการตัดสินใจให้
การรักษาผู้ป่วย
2.3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
- สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2.3.7 หูหนวกหรือหูตึง
(threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
2.3.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้แต่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า อาจเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งแพทย์ /คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจเพิ่มเติมและเสนอความเห็นเป็นกรณีๆ ไป
2.3.9 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ถ้าปรากฏเป็นความเท็จขึ้นในภายหลัง
จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา
2.3.10 คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต ให้อยู่
ในดุลยพินิจคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

2.4 คุณสมบัติจำเพาะ

รหัส

โครงการ

คุณสมบัติพิเศษ

MD X

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในประเทศไทย
มีคะแนนเฉลี่ย (GPAX.) 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3.50

MD 02

ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีคะแนนเฉลี่ย (GPAX.) 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3.00

MD 10

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ
สาขา
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค
สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX.) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. กำหนดการรับสมัครและการสอบ โดยการรับตรงด้วยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

รับสมัคร

วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2551 ทาง internet

ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2551 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบ

ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2551 ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์

สอบข้อเขียนของคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 13 -14 กันยายน 2551

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2

วันที่ 3 ตุลาคม 2551

ทดสอบบุคลิกภาพ MDX MD02 MD10

วันที่ 7 ตุลาคม 2551 (08.00 – 12.00 น.)

สอบขั้นตอนที่ 2 (สอบภาษาอังกฤษกลุ่ม MDX)

วันที่ 7 ตุลาคม 2551 (13.00 – 15.00 น.)

ตรวจสุขภาพ MD02 MD10

วันที่ 7 ตุลาคม 2551 (13.00 – 15.00 น.)

สอบสัมภาษณ์ MD02 MD10

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 (08.00 – 12.00 น.)

ตรวจสุขภาพ MDX

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 (08.00 – 12.00 น.)

สอบสัมภาษณ์ MDX

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 (13.00 – 16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา

วันที่ 17 ตุลาคม 2551

รายงานตัวเข้าศึกษา ทาง internet/ทำสัญญา

วันที่ 24 ตุลาคม 2551

วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2551

4. วิธีการสมัครสอบคัดเลือกรับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์
4.1 สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ http://home.kku.ac.th/admismd/ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดตกลง
4.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ เฉพาะประกาศฉบับนี้ได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น
4.3 ผู้สมัครสอบจะได้รับ
4.3.1 เลขที่ในใบสมัคร
4.3.2 เอกสารเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
4.4 ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนฯลฯ ผู้สมัครแจ้งข้อมูล
ไปยัง สถานที่ในข้อ 5.5

5. เอกสารประกอบใบสมัคร

5.1 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล ) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
5.2 ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงในใบสมัคร
5.4 ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน (ขนาด 4.5 นิ้ว x 6.5 นิ้ว) จำนวน 1 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่
ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซองๆ ละ 3 บาท เพื่อ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่ง บัตรประจำตัวผู้สอบ ไปให้
5.5 สถานที่ส่งเอกสาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารสมัครสอบเรียนแพทย์)
ตู้ ปณ. 110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

5.6 กำหนดส่งเอกสารการสมัครสอบทุกโครงการ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่ง
เอกสารครบถ้วนภายในวันที่
5 สิงหาคม 2551 ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์

6. การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร

6.1 นำเอกสารการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะ
เก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน

รหัส

โครงการ

ค่าสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

รวมเงินทั้งสิ้น

MD X

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ

1,200 บาท

15 บาท

1,215 บาท

MD 02

ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1,000 บาท

15 บาท

1,015 บาท

MD 10

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1,000 บาท

15 บาท

1,015 บาท

6.2 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครสอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ได้ที่
http://home.kku.ac.th/admismd/

6.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.4 ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในประกาศ และขั้นตอนการสมัครเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียด
หากเกิดความผิดพลาดในการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้สมัครเอง
คณะแพทยศาสตร์ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

7. สนามสอบ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

8. รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกปีการศึกษา 2552

วิชา

น้ำหนักคะแนน

เงื่อนไข

1. ภาษาไทย

10

คะแนนแต่ละวิชาต้องได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
และคะแนนรวมทุกรายวิชาในสัดส่วนที่กำหนดต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

2. สังคมศึกษา

10

3. ภาษาอังกฤษ

20

4. คณิตศาสตร์

15

5. เคมี

15

6. ชีววิทยา

15

7. ฟิสิกส์

15

รวม

100

โครงการรับตรงม.ศิลปากร

โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะนี้ได้เปิดรับเพิ่มเป็น 4 โครงการ เปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2551 พร้อมมีทุนการศึกษาให้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกด้วย...

โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. (ไม่ตัดสิทธิแอดมิชชั่น)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต้องสอบได้ลำดับ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
3. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. (ไม่ตัดสิทธิแอดมิชชั่น)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.50 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ตัดสิทธิแอดมิชชั่น เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
(รายละเอียดที่แสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น รายละเอียดคุณสมบัติทั้งหมดอ่านได้จาก ที่นี่ )
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และมหิดลวิทยานุสรณ์
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.5
นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5)

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (ไม่ตัดสิทธิแอดมิชชั่น)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์ เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4 – ม.5
รวม 4 ภาคการศึกษา ของโรงเรียน
3. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

น้อง ๆ ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนสิงหาคม 2551 (ในบางโครงการ) รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลทุนการศึกษาดูได้ที่ http://www.eng.su.ac.th/WEB/index.html

รับตรงเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คณะ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยจะเริ่มรับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมนี้ เป็นวันแรก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

o วิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรปกติ)

o วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ/หลักสูตรนานาชาติ)

o วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ/หลักสูตรนานาชาติ)

o วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปกติ/หลักสูตร 2 ภาษา)

คณะวิทยาศาสตร์

o คณิตศาสตร์

o เคมี

o ฟิสิกส์ประยุกต์

o จุลชีววิทยา

o วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

o สถิติประยุกต์

o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

o เคมีอุตสาหกรรรมและสิ่งแวดล้อม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

o วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย

o เทคโนโลยีการพิมพ์

o เทคโนโลยีมีเดีย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

o เทคนิคการพิมพ์

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ค.อ.บ. 5 ปี)

o วิศวกรรมเครื่องกล

o วิศวกรรมไฟฟ้า

o วิศวกรรมโยธา

o วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศล.บ.)

o มีเดียอาร์ต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

o สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

o สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

o ออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

o ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

o วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

o เทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด (หลักสูตรภาษาไทย)

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 – วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551

ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutt.ac.th/

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัคร

ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 – วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2551

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คณะ ประจำปีการศึกษา 2552

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ค.อ.บ. 5 ปี)

o วิศวกรรมเครื่องกล

o วิศวกรรมไฟฟ้า

o วิศวกรรมโยธา

o วิศวกรรมอุตสาหการ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 – วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551

ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutt.ac.th/

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัคร

ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 – วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2551

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 1 คณะ ประจำปีการศึกษา 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

o วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

o วิศวกรรมเครื่องมือ

รับ สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 – อังคารที่ 30 ธันวาคม 2551

ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutt.ac.th/

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmutt.ac.th/admission

โทรศัพท์ 0 2470 8146, 0 2470 8164

โทรสาร 0 2470 8164

E-mail: Admission@kmutt.ac.th

ม.สงขลานครินทร์รับโควตา200คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายใต้โครงการ “โควตาม.อ.ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 200 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2552

สาขาวิชาที่รับสมัคร

-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการประกันภัย
-สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

โดยผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการเรียนได้ 2 สาขา โดยให้เลือกสาขาที่ต้องการเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2.จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่าง ๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5)
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50
3.จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่รับสมัครเท่านั้น
4.ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นผู้ที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์)
2.สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (รวม 4 ภาคการศึกษา)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
4.แบบฟอร์มสรุปผลการเรียนเฉพาะวิชา
5.ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
6.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ หรือความสามารถทางด้านกิจกรรม
7.ไปรษณีย์ธนาณัติ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

การสมัคร

-ยื่นใบสมัครผ่านทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
-โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 ถึงงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

สนใจติดต่อสอบถามที่ งานทะเบียน เขตการศึกษาตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทร.0-7520-1726, 0-7526-3400 หรือ
http://www.trang.psu.ac.th

ม.แม่ฟ้าหลวงรับโควตาภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีนโยบายที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552 จึงจัดโครงการรับนักศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

50

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

40

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

10

4

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

10

5

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

5

6

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

80

7

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

20

8

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

20

9

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

50

10

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

35

11

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

20

12

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการบิน

35

13

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15

14

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

15

15

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

20

16

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

20

17

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

18

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

15

19

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

10

20

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

10

21

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

10

22

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)

10

23

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

10

24

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

20

25

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและ การบรรจุ

15

26

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

20

27

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีความงาม

15

28

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

15

29

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

20

30

กายภาพบำบัดบัณฑิต

กายภาพบำบัด

15

31

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

20

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ

2.6 เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาชั้น ม.4 - ม.5 (รวม 4 เทอม) หรือเทียบเท่า ดังนี้

กลุ่มสาชาวิชาด้านภาษาและนิติศาสตร์ (สาขาวิชาที่ 1 -6) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.50

กลุ่มสาขาวิชาด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาที่ 7 - 18) จะต้องมีผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาที่ 19 - 31) จะต้องมีผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.7 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

3.1 หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.5) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย

3.2 ใบสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.3 การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.1 โดยวิธี

1. สมัครผ่านโรงเรียน

โดยให้นักเรียนสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครคนละ 300 บาท ทั้งนี้ ขอทางโรงเรียนโปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และรวบรวมเอกสารการสมัคร พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ใบสมัคร ป.ตรี โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

2. สมัครด้วยตนเอง โดย

2.1 ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) แล้วจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามที่อยู่ในข้อ 1.

2.2 สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

** เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันพุธที่ 3 กันยายน 2551www.mfu.ac.th (ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป)

5. กำหนดการสอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ

08.30 - 10.30 น. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน* (ให้เตรียมดินสอดำ 2B และปากกามาด้วย)

10.30 - 12.00 น. สอบวัดแววความเป็นครู**

10.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เริ่มตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป)

* เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

** เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์

09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ต่อ)

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันพุธที่ 10 กันยายน 2551 ทาง www.mfu.ac.th หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6103-6

7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา โดย

7.1 รายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7.2 รายงานตัวโดย Download ใบรายงานตัว ทาง http://www.mfu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และจัดส่งใบรายงานตัว พร้อมค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ในรูปของ

1. ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือ

2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6

แล้วนำไปรษณีย์ธนาณัติ หรือ ใบแจ้งยอดการชำระเงินพร้อมใบรายงานตัว จัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาโควตาฯ

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ผู้ที่รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยื่นต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

(บาท)

1

ภาษาอังกฤษ

15,000

2

การบัญชี

3

เศรษฐศาสตร์

4

บริหารธุรกิจ

5

การจัดการการท่องเที่ยว

6

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

7

นิติศาสตร์

8

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

18,000

9

เคมีประยุกต์

10

เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

วิทยาการคอมพิวเตอร์

12

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

14

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ

18,000

16

เทคโนโลยีการอาหาร

17

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

18

สาธารณสุขศาสตร์

19

การสอนภาษาจีน

20

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

22,300

21

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25,900

22

ภาษาจีนธุรกิจ

ปีที่ 1 - 2 ภาคการศึกษาละ 25,000

ปีที่ 3 - 4 ภาคการศึกษาละ 35,000

23

กายภาพบำบัด

28,000

24

เทคโนโลยีความงาม

25

พยาบาลศาสตร์

30,000

26

การจัดการธุรกิจการบิน

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหรือ ภาษาจีน สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 15 หน่วยกิต และ 60 หน่วยกิต ตามลำดับ หน่วยกิตละ 600 บาท

2. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อ คน

3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท

4. ค่าบริการสาธารณะภาคการศึกษาละ 400 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ โทรศัพท์ 053-916103 ถึง 4

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาพยาบาลฯ [ 82.49 KB]
ใบสมัครโควตา [ 123.98 KB]
พิเศษสุดสำหรับน้อง ๆ วัยเรียน : แม็กกาซีนการศึกษาออนไลน์ ฉบับแรกในประเทศ เปิดตัวแล้ว เนื้อหาแน่นเปรี๊ยะจุใจ อาทิ เรื่องราวการเตรียมตัวเป็นแอร์ สจ๊วต นักบิน หรือเรียนต่อต่างประเทศ ฯลฯ...เข้าดูได้แล้ววันนี้ที่ www.108ezine.com
 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 51 22:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 146,192 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 146,192 ครั้ง ตอบ 8 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย แพ๋ม
IP : 202.91.19.***

ลุ้นจัง!  25นี้ผลโควต้า มอ. ออกแล้ว เพี้ยง!ติดซักทีเทิ้ด

ลบ แจ้งลบ
โดย DrEaM
IP : 118.174.70.***
ม.เกษตรศาสตร์ มีรับตรงปี 52ในคณะ วนศาสตร์ ไหม
ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 222.123.90.***
ลบ แจ้งลบ
โดย สุ
IP : 222.123.172.***
อยากรู้สอบรับตรงรัฐศาสตร์ของมหาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครวันที่เท่าไร?
ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 61.19.29.***

คณะมนุษยศาตร์ มข. เข้ายากจัง

ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 202.149.25.***

อยากเรียนจิตวิทยาที่ จุฬาฯจังเลยคับ

 มีสอบตรงบ้างมั้ยครับ

 ใครรู้ตอบด้วยนะคับ

แบบว่าอยากเข้าจริงๆคับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย พัชราภรณ์
IP : 202.143.156.***

เพื่อนๆๆ ที่กำลังจะเข้ามหาลัยลัย สู้ๆๆๆนะ คัยทราบบ้างว่ารับตรงเภสัช มหิดลวันไหน คัยรู้ช่วยบอกหน่อยนะ

ลบ แจ้งลบ
โดย M.
IP : 124.120.5.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่