มสธ. เปิด หลักสูตร เตรียมบัณฑิต

ลบ แก้ไข

โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้   โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้ 


มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช และ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา  เปิดสอนหลักสูตรเตรียมบัณฑิตร่วมกันเป็นครั้งแรก ให้ นร.มัธยมฯ เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า

 

      ในภาพจากซ้าย: รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (คนที่ 2), รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (คนที่ 1),  นายนำโชค โสมาภา ประธานกลุ่มธุรกิจโสมาภา (คนที่ 4) และนายโด่งสยาม โสมาภา ผู้อำนวยการโรงเรียน  โสมาภาพัฒนา (คนที่ 3) ถ่ายภาพร่วมกันในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรเตรียมบัณฑิตร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ของโรงเรียนโสมาภาพัฒนาสามารถเลือกศึกษาวิชาในระดับอุดมศึกษา โดยใช้เวลาเรียน 3 ปีในระดับมัธยมปลาย และเลือกศึกษาต่อที่มสธ. อีกเพียง 1 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งสองสถาบัน และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในงาน  ณ ห้องทิพย์อุบล โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

        

              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และโรงเรียนโสมาภาพัฒนา เปิดหลักสูตรเตรียมบัณฑิตร่วมกัน เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนโสมาภาพัฒนาศึกษาวิชาในระดับอุดมศึกษา 8 สาขาวิชาหลัก ใช้เวลาเรียน 3 ปีในระดับมัธยมปลายแล้วเลือกเรียนต่อในระดับ อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกเพียง 1 ปี ก็จบปริญญาตรี มั่นใจหลักสูตรเตรียมบัณฑิตจะช่วยผลักดันให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานได้ในระยะเวลาอันสั้น  

           รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรเตรียมบัณฑิตว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ ความร่วมมือกับ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ในการเปิด หลักสูตรเตรียมบัณฑิต ครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้เรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานทางวิชาการที่ครบถ้วน         จะส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนโสมาภาพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรเตรียมบัณฑิตไปเสริมวิชาการในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคตได้  

      รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย             สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า หลักสูตรเตรียมบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากโครงการสัมฤทธิบัตรหรือโครงการเรียนล่วงหน้าของมสธ. ที่นำเอาชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา 250 ชุดวิชา และ  2 รายวิชา ให้นักเรียนที่สนใจเลือกเรียนครั้งละ 1 – 3 ชุดวิชาหรือรายวิชา  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับชั้นได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ และเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมสธ.ควบคู่กับการเรียนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นได้ ในส่วนของการจัดหลักสูตรเตรียมบัณฑิตร่วมกับโรงเรียนโสมาภาพัฒนานั้น ทางมสธ.จะจัดหาคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาไปเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนของโรงเรียนโสมาภาพัฒนาโดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับข้อมูลทางด้านวิชาการที่ครบถ้วนมากที่สุด   

      นายนำโชค โสมาภา ประธานกลุ่มธุรกิจโสมาภา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสมาภาพัฒนา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมบัณฑิตครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการเปิดสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนมัธยมของไทย และเป็นครั้งแรกของความร่วมมือกันระหว่างสองสถาบัน ซึ่งมั่นใจได้ว่าด้วยศักยภาพของคณาจารย์ และเนื้อหาหลักสูตรวิชาต่างๆ รวมทั้งความพร้อมของทั้งสองสถาบันจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ในอนาคตยังเตรียมเปิดลักสูตรเตรียมบัณฑิต ระดับปริญญาโท เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมให้แก่คณะครูของโรงเรียนโสมาภาพัฒนาด้วย 
 
 

      นายโด่งสยาม โสมาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา กล่าวว่า หลักสูตรเตรียมบัณฑิต          เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนโสมาภาพัฒนาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการนำเอาเนื้อหาสาระในระดับอุดมศึกษามาจัดทำเป็นรายวิชาการเรียนล่วงหน้า (Advance Program- AP) โดยจะใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรเตรียมบัณฑิตทั้งหมด 3 ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นสามารถเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีก 1 ปี ก็สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งข้อดีของหลักสูตรเตรียมบัณฑิตนี้ คือ ลดระยะเวลาในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการผลักดันบัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานได้ในระยะ เวลาอันสั้น   

      สำหรับหลักสูตรเตรียมบัณฑิตที่โรงเรียนโสมาภาพัฒนาจะเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์  2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์          4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 7. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 8. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ นักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมบัณฑิตสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2552 เป็นต้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนโสมาภาพัฒนา โทรศัพท์ 0-2175-3100 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.somapa.ac.th   

      นายโด่งสยาม กล่าวสรุปท้ายว่า  “นักเรียนของโรงเรียนโสมาภาพัฒนาจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรเตรียมบัณฑิตในด้านความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวันของตนได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก มสธ. และจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้อีก โดยสามารถขอโอนชุดวิชา และรายวิชาที่ได้รับจากหลักสูตรเตรียมบัณฑิตเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมสธ. หรือจะเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นควบคู่ไปกับการศึกษาที่มสธ. พร้อมกันได้ และในอนาคตทางโรงเรียนมีแผนที่จะขยายหลักสูตรเตรียมบัณฑิตไปยังกลุ่มโรงเรียนในเครือโสมาภาด้วยเช่นกัน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com/

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com/

http://www.spufriends.com/

http://www.ezplusonline.com/

http://www.ictutors.com/

 

 
โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ม.ค. 52 15:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,701 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,701 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง