ปฏิทินรับตรง วิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ปี 55

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111209135817.jpg" /></p> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp;สำหรับน้องๆ ที่รอคอยกำหนดการสอบตรงของสถาบันพระบรมราชชนก วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข&nbsp;ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 มาฝากกันค่ะ&nbsp;</span><br /> <br /> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 252px; text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; ">กิจกรรม</span></td> <td style="width: 119px; text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; ">ระยะเวลา</span></td> <td style="width: 243px; text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; ">สถานที่</span></td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:9px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">1.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล<br /> เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2555</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:9px;"> <span style="font-size: 14px; ">ธันวาคม2554<br /> เป็นต้นไป</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:9px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏<br /> ๏<br /> ๏<br /> ๏</span></td> <td colspan="2" style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">สถาบันพระบรมราชชนก<br /> วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด<br /> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด<br /> เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ<br /> สถาบันพระบรมราชชนก</span></td> </tr> <tr> <td style="width:12px;"> &nbsp;</td> <td style="width:10px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull;</span></td> <td style="width:207px;"> <span style="font-size: 14px; "><a href="http://admission.pi.in.th/">http://admission.pi.in.th</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:8px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">2.</span></strong></span></td> <td style="width:258px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">การลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร</span></strong></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:8px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">15 มกราคม 2555<br /> ถึงวันปิดรับสมัคร<br /> (10 กุมภาพันธ์ 2555)</span></strong></span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:8px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">๏</span></strong></span></td> <td colspan="2" style="width:217px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ<br /> สถาบันพระบรมราชชนก</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width:12px;"> &nbsp;</td> <td style="width:10px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; ">&bull;</span></strong></span></td> <td style="width:207px;"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14px; "><a href="http://admission.pi.in.th/">http://admission.pi.in.th</a></span></strong></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">3.</span></td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การรับสมัคร</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:34px;"> &nbsp;</td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull; เลือกได้ไม่เกิน 4 อันตับ</span></td> </tr> <tr> <td style="width:22px;"> &nbsp;</td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การชำระเงินค่าสมัคร</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:34px;"> &nbsp;</td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull; อันดับแรก 100 บาท</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:34px;"> &nbsp;</td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull; อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:7px;"> <span style="font-size: 14px; ">สมัครและชำระเงิน<br /> ระหว่างวันที่<br /> 2-10 กุมภาพันธ์ 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td colspan="2" style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ <a href="http://admission.pi.in.th/">http://admission.pi.in.th</a></span></td> </tr> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td colspan="2" style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์</span></td> </tr> <tr> <td style="width:12px;"> &nbsp;</td> <td style="width:10px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull;<br /> &bull;<br /> &bull;</span></td> <td style="width:207px;"> <span style="font-size: 14px; ">ธนาคารกรุงไทย<br /> ธนาคารกรุงเทพ<br /> ธนาคารไทยพาณิชย์</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">4.</span></td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2</span></td> </tr> <tr> <td style="width:22px;"> &nbsp;</td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:10px;"> <span style="font-size: 14px; ">15-17 กุมภาพันธ์ 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:10px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏ เว็บไซต์ <a href="http://admission.pi.in.th/">http://admission.pi.in.th</a> &nbsp;&nbsp;<br /> ๏ งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา<br /> สถาบันพระบรมราชชนก<br /> &nbsp; โทรศัพท์ : 0 2590 1821<br /> &nbsp; โทรสาร&nbsp;&nbsp; : 0 2590 1830</span></td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">5.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่1</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:7px;"> <span style="font-size: 14px; ">22 กุมภาพันธ์ 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td colspan="2" style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ <a href="http://admission.pi.in.th/">http://admission.pi.in.th</a></span></td> </tr> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:216px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง</span></td> <td style="width:.45pt;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">6.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์&nbsp;รอบที่&nbsp;1&nbsp;ไปตรวจร่างกาย<br /> ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:10px;"> <span style="font-size: 14px; ">22-24 กุมภาพันธ์ 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ทุก รายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">7.</span></td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 1</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:34px;"> &nbsp;</td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull; ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร<br /> &bull; ยื่นผลการตรวจร่างกาย</span></td> </tr> <tr> <td style="width:22px;"> &nbsp;</td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การสัมภาษณ์</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:34px;"> &nbsp;</td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull; เข้าสอบสัมภาษณ์</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:7px;"> <span style="font-size: 14px; ">25 กุมภาพันธ์ 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:11px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">8.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:11px;"> <span style="font-size: 14px; ">28 กุมภาพันธ์ 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:11px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td colspan="2" style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ <a href="http://admission.pi.in.th/">http://admission.pi.in.th</a></span></td> </tr> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:216px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง</span></td> <td style="width:.45pt;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:8px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">9.</span></td> <td colspan="2" style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่1</span></td> </tr> <tr> <td style="width:22px;"> &nbsp;</td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull;<br /> &bull;</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน<br /> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:8px;"> <span style="font-size: 14px; ">28 กุมภาพันธ์ 2555<br /> ถึง<br /> 1 มีนาคม 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:8px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">10.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:7px;"> <span style="font-size: 14px; ">5 มีนาคม 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td colspan="2" style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ <a href="http://admission.pi.in.th/">http://admission.pi.in.th</a></span></td> </tr> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:216px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง</span></td> <td style="width:.45pt;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">11.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์&nbsp;รอบที่&nbsp;2&nbsp;ไปตรวจร่างกาย<br /> ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:10px;"> <span style="font-size: 14px; ">6-9 มีนาคม 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ทุก รายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">12.</span></td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 2</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:34px;"> &nbsp;</td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull; ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร<br /> &bull; ยื่นผลการตรวจร่างกาย</span></td> </tr> <tr> <td style="width:22px;"> &nbsp;</td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การสัมภาษณ์</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:34px;"> &nbsp;</td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull; เข้าสอบสัมภาษณ์</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:10px;"> <span style="font-size: 14px; ">10 มีนาคม 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">13.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:7px;"> <span style="font-size: 14px; ">13 มีนาคม 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:7px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td colspan="2" style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ <a href="http://admission.pi.in.th/">http://admission.pi.in.th</a></span></td> </tr> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:216px;"> <span style="font-size: 14px; ">เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง</span></td> <td style="width:.45pt;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:11px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">14.</span></td> <td colspan="2" style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่2</span></td> </tr> <tr> <td style="width:22px;"> &nbsp;</td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull;<br /> &bull;</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน<br /> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:11px;"> <span style="font-size: 14px; ">13-15 มีนาคม 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:11px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:11px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">15.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:11px;"> <span style="font-size: 14px; ">ภายใน<br /> 29 มีนาคม 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:11px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:6px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">16.</span></td> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">&bull;<br /> &bull;<br /> &bull;</span></td> <td style="width:246px;"> <span style="font-size: 14px; ">การรายงานตัวเข้าศึกษา<br /> การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่<br /> การปฐมนิเทศ</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:6px;"> <span style="font-size: 14px; ">4 มิถุนายน 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:6px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width:252px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width:22px;"> <span style="font-size: 14px; ">17.</span></td> <td style="width:258px;"> <span style="font-size: 14px; ">การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width:119px;height:10px;"> <span style="font-size: 14px; ">11 มิถุนายน 2555</span><br /> &nbsp;</td> <td style="width:243px;height:10px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="229"> <tbody> <tr> <td style="width:12px;"> <span style="font-size: 14px; ">๏</span></td> <td style="width:217px;"> <span style="font-size: 14px; ">วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px; "><strong>ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์&nbsp;<a href="http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info" style="color: rgb(255, 153, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; ">http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info</a></strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1640' target='_blank'>ปฏิทินรับตรง วิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ปี 55</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ธ.ค. 54 14:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,806 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,806 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง