สั่งซื้อหนังสือคู่มือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาล นครภูเก็ต ทุกหน่วยงาน อัพเดทล่าสุด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครภูเก็ต
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น พศ.2542
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป + VCD ภาษาไทย  ราคา 679 บาท

ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028
 


ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน 


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี

เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์


ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่
vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028

เรียนลูกค้าทุกท่านทางเว็บเรากำลังทำเป็นหนังสือพูดได้ mp3 เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟัง หรืออ่านแล้วง่วงนอน


ขอให้ทุกท่านสอบผ่านและร่ำรวยๆ
6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา

. การถ่ายทอดความรู้

. การฝึกอบรม

. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

. การสืบสานทางวัฒนธรรม

7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ

มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง

. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการ

8. ตำแหน่งข้าราชการครูตามข้อใดที่สังกัดต่างหน่วยงาน

. ครู

. คณาจารย์

. ผู้บริหารสถานศึกษา

. ผู้บริหารการศึกษา

9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

. ปฏิรูปการศึกษาของไทย

. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ

. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

. ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข

. รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพเคารพกฎหมาย

. รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ

. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา

. กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด

. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ

. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

13. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด

. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ

. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหาร

จัดการด้วยตนเอง

. มีนโยบายเดียวกัน การปฏิบัติหลากหลายวิธี

. ถูกทุกข้อ


อ่านแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mk108.com/read.php?tid-431.html
โดย ไชยยันต์ เจริญไชยศรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
พิมพ์หน้านี้