ทรงผมนักเรียน ระเบียบ - สิทธิ์ส่วนบุคคล

ลบ แก้ไข

 

ทรงผมนักเรียน ระเบียบ-สิทธิ์ส่วนบุคคล


ทรงผมนักเรียนจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ... เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ต้องออกตาม พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 โดยจะได้รวบรวมระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่มีอยู่เดิมทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบฯ เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเอกชน เครื่องแบบสำหรับนักเรียนมุสลิม เครื่องแบบสำหรับนักเรียนในภูมิภาค และเครื่องแบบนักเรียนด้อยโอกาสไว้ด้วยกัน รวมทั้งให้เพิ่มเติมในส่วนของเครื่องแต่งกายนักเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด้วย และยังได้ปรับปรุงแก้ไขให้สถานศึกษามีอำนาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษาตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ นางจรวยพร ธรนินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นเรื่องทรงผมนักเรียน ที่ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่นิยมทำผมทรงพังก์ ทรงแฟชั่นญี่ปุ่น โกรกผมสีทอง ซึ่งเป็นปัญหาที่มากับยุคสมัย ซึ่งในอดีตเคยมีการกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนไว้ แต่เมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ ประกาศดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไป

"ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรให้มีการกำหนดลักษณะทรงผมที่เหมาะสมของนักเรียน แต่จะให้มีการยืดหยุ่น ไม่ตึงจนเกินไป ไม่ใช่ว่ากำหนดให้นักเรียนจะต้องตัดผมถูกระเบียบ หรือ "ทรงพวงมาลัย" เพียงอย่างเดียว อาจจะอนุญาตให้มีระดับสั้น กลาง ยาวได้ โดยถ้าไว้ผมยาวก็ต้องถักเปียให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงต้องรับฟังความเห็นและพิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งก็เข้าใจดีว่าในสายตาครูอาจารย์เองก็อยากให้นักเรียนมีทรงผมเรียบร้อย ในด้านผู้ปกครองก็อาจจะอยากให้โรงเรียนมีความยืดหยุ่น ในขณะที่นักเรียนเองก็ต้องการความทันสมัย

ดังนั้นเรื่องนี้ต้องรับฟังความเห็นและดูกันทุกประเด็นรวมทั้งว่าจะเป็นปัญหาหรือกระทบกับสิทธิมนุษยชนของเด็กหรือไม่ ทั้งนี้หากมีการกำหนดระเบียบในส่วนของทรงผมนักเรียน ก็จะมีผลบังคับทั้งในโรงเรียนรัฐและเอกชน" ปลัดศธ. กล่าว


ทรงผมนักเรียน
ด้านผู้จะต้องถูกบังคับใช้กฎระเบียบต่างให้ความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

น.ส.สมัญญา สายยนต์ หรือมีน นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ที่ไว้ผมซอยสั้นและมีหน้าม้าด้านหน้าระหว่างปิดเทอมพูดถึงความเข้มงวดในโรงเรียนของตนเองว่า อยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งตามที่กฎของกระทรวงออกมานั้น ไม่สมควรห้าม เพราะคิดว่าเป็นสิทธิของเด็ก

"ถึงแม้จะเป็นเพียงเด็ก แต่ก็สามารถที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองได้ ซึ่งทรงผมที่นักเรียนไปเปลี่ยนแปลงมานั้น ส่วนใหญ่ป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ตัดให้ดูเหมาะกับตัวเองมากกว่าที่จะเลียนแบบใคร และถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะออกกฏระเบียบมา ก็ขอให้อยู่ในระดับหนึ่งที่ไม่มากจนเกินไป ควรจะสร้างลิมิต เช่น สามารถซอยผมได้ แต่ห้ามทำสี"

มีน บอกอีกว่า ทรงผมที่ไว้ตอนนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจทางโรงเรียนมากนัก เมื่อโรงเรียนเปิดเทอมก็จะติดกิ๊บที่ด้านหน้าเพื่อความเรียบร้อยยิ่งขึ้น

ส่วนนักเรียนที่เพิ่งขึ้นม.ปลาย นายณัฐพล พรพิศณุกิจจา หรือเต้ ชั้นม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เป็นอีกคนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบกระทรวง ที่ออกมาบังคับ เพราะมองเห็นว่าเป็นการกำจัดความคิดของเด็ก และการเปลี่ยนแปลงทรงผมเป็นเรื่องปกติ ที่วัยรุ่นอาจจะต้องมีบ้าง

"ผมคิดว่ามีเด็กจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบที่ออกมา เพราะแสดงถึงการสกัดกั้นทางความคิดจนเกินไป ซึ่งที่โรงเรียนก็ได้ให้ไว้รองทรงกันทุกชั้นอยู่แล้ว ที่ผ่านมาถ้าอยากไว้ทรงไหนก็จะต้องรอตอนปิดเทอม ส่วนทรงที่ไว้อยู่ตอนนี้เมื่อเปิดเทอมก็จะต้องตัดให้สั้นลงไปอีก ตามกฎระเบียบของโรงเรียน" น้องเต้ กล่าว

มาที่นักเรียนหญิงที่ไว้ทรงผมซอยด้านบน ส่วนปลายผมไว้เป็นรากไทร นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ น.ส.รัชนีบูล เพียรวิกรัยโสภณ หรือกีวี ที่เสียงแข็งกับเรื่องกฎระเบียบที่ออกมาอย่างมาก เพราะมองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลการเรียนตกต่ำลงไป

"การห้ามเด็กในวัยรุ่นก็เป็นการยุให้กระทำยิ่งขึ้นมากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะห้าม อยากให้ทบทวนเรื่องการไว้ทรงผมใหม่ และถ้าหากว่ากระทรวงศึกษาธิการมองว่าการไว้ทรงผมต่างๆ จะทำให้การเรียนแย่ลงไปนั้น ต้องบอกว่าไม่ได้มีส่วน เพราะเด็กเรียนดีที่ไว้ผมผิดระเบียบก็มีมาก อยากให้มองไปที่การสอนมากกว่า ซึ่งน่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้น"

กีวี ยังบอกอีกว่า ทรงผมที่ไว้อยู่ตอนนี้ก็ผิดระเบียบ โดยวันนี้เป็นวันมอบตัวนักเรียน ก็มีตรวจทรงผม ซึ่งไม่ผ่าน เพราะว่าด้านบนซอยสั้นทำให้ไม่สามารถรวบมามัดเอาไว้กับปลายผมได้ โดยระเบียบของโรงเรียนต้องการให้ผมเท่ากันหมด ทั้งนี้อาจารย์ได้ให้ทำสัญญาว่า เมื่อเปิดเทอมจะต้องมีทรงผมที่ถูกระเบียบกว่านี้ ซึ่งก็ต้องปรับตามระเบียบของโรงเรียนต่อไป

ส่วนนักเรียนที่ไว้ทรงผมถูกระเบียบโรงเรียนอย่าง น.ส.ภัทรานัษฐ์ สุวรรณาเกษการ หรือจิ๊กกวิน นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บอกว่า โรงเรียนค่อนข้างเข้มงวดเรื่องทรงผมอยู่แล้ว ส่วนกฎระเบียบที่ออกมาไม่เห็นด้วย เพราะเด็กนักเรียนควรได้รับอิสระในเรื่องนี้ ทั้งนี้กฎของโรงเรียนหากผิดระเบียบ 3-5 ครั้ง จะต้องโดนเรียกผู้ปกครองมาพบ

"ตอนนี้ไว้ผมที่คิดว่าถูกระเบียบที่สุด ซึ่งปีที่แล้วเคยไว้ผมที่ซอยสั้นด้านบน แล้วปล่อยยาวด้านหลัง เพราะมองว่าเป็นทรงที่ดูเก๋และเท่ดี ตัดแล้วสบายหัวด้วย โดยเห็นจากเพื่อนๆ ที่ตัดกัน แต่ก็ทำให้อาจารย์มาต่อว่าเป็นประจำ จนรู้สึกว่าไม่อยากโดนว่า จึงตัดสินใจไว้ผมตามปกติ ข้อดีก็คือเวลาเดินในโรงเรียน ไม่ว่าจะไปตรงไหน หรือมีธุระติดต่อกับอาจารย์ท่านใด ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนดุอีก"

อีก 3 หนุ่มจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายวิโรจน์ ทองบูล หรือยีนส์ นายกมลณิช แหล่งสิบ หรือจ๊ะ นายภัทธ์ วิจารณกรณ์ หรือป่าน นักเรียนชั้นม. 4 บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่กำหนดเรื่องทรงผมนักเรียน เพราะรู้สึกไม่ดีกับกฎของโรงเรียนที่เป็นอยู่ ที่เข้มงวดมาก โดยจะต้องเป็นรองทรงที่สั้น เวลาไปเรียนพิเศษทำให้รู้สึกอายเพื่อนต่างโรงเรียน ส่วนใครที่ผิดระเบียบจะต้องโดยตัดคะแนน ถ้าไม่ตัดก็จะโดนกล้อนผม หากเกิน 2 ครั้งจะต้องโดนเรียกผู้ปกครอง

นายวิโรจน์ บอกอีกว่า ผู้ชายตัดสั้นมากจะรู้สึกเขินอาย ส่วนเพื่อนผู้หญิงหากผมไม่สวยก็จะหมดกำลังใจที่จะเรียน เพราะจะมัวห่วงทรงผมที่ไม่มั่นใจ ซึ่งเป็นธรรมดาของวัยรุ่น และไม่อยากให้มองว่าทรงผมเป็นตัวปัญหาต่อการเรียนของเด็กไทย ซึ่งยังมีเรื่องที่น่าสนใจกว่าทรงผม

ทั้ง 3 คน ยังบอกต่อว่า ทรงผมที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่ายาวมากสำหรับโรงเรียนตนเอง โดยวันนี้ได้โดนตักเตือนมาแล้ว ซึ่งจะต้องตัดให้สั้นลงอีก ถึงขนาดผู้ปกครองบางคนบอกว่าจะให้ผมเกรียนไปถึงไหน

ทั้งหมดคือความคิดเห็นจากเด็กหลายๆ โรงเรียน สำหรับกฎระเบียบที่มีอยู่แล้ว และจะต้องมีระเบียบมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 
โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 เม.ย. 52 17:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 24,253 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 24,253 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย oonaname
IP : 125.24.74.***

เราเด็กส.ว.1  < แถวกองสลาก - สนามหลวง>

ทรงผมที่ถูกระเบียบคือ  ป๊อบ  อย่างเดียว

>>ยกเว้นเด็กนาฎศิลป์ที่ไว้ยามได้..แต่ห้ามซอย

ใครทำผิดกฎต้องมารายงานตัวที่ห้องปกครองทุกครั้ง

บางกรณี..เช่น  ห้องเราครูประจำชั้นโหด  ใครถูกหิ้วไปห้องปกครอง  จาโดนครูซ้ำ//เช่น  วิ่งรอบสนามบาสทุกเช้า  หรือ  ทุกเย็น..จนกว่าผมที่ซอยจายาวถูกระเบียบ  ฯลฯ

..ครูประจำชั้นม.6  < ขนาดอยู่ม.6แล้วยังไม่ปล่อยเย้ยย..>

>>แล้วแต่ครูคนนั้นๆ

ป.ล.เราแค่อยากให้ร.ร.ส.ว.1  อนุญาตให้น.ร.ทุกคนไว้ผมยาวได้ก็พอ//ไม่ก็ให้น.ร.ซอยบางนิดหน่อย..ไม่ต้องถึงกับผมทรงสับปะรดน่ะ

ซึ่งมันคงเปงไปได้ไม่แน่นอน-*-//- -"

..เพราะในอดีตส.ว.1  เคยประท้วงมาแล้ว  ครูก็เลยให้ทำแบบทดสอบค.ห.//แต่ครูก็ไม่อนุญาตอยู่ดี..แล้วจาให้น.ร.เค้าทำกันทำไมคะ??

>>สงสัยกลัวน.ร.จาสวย+เด่นกว่าครู 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง