ข้อสอบโอเนต (กลุ่มสาระวิชา หน้าที่พลเมือง และการดำรงชีวิตในสังคม

ลบ แก้ไข

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม
 
  1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
(๑)สิทธิ                   (๒)หน้าที่
(๓)บทบาท              (๔)สถานภาพ
 
(๑๕๐) ข้อใดจัดลำดับความสำคัญของกฏหมายลายลักษณ์อักษรของไทยได้ถูกต้อง
(๑)รัฐธรรมนูญ   พระราชกำหนด   พระราชกฤษฎีกา   พระราชบัญญัติ   เทศบัญญัติ
(๒)รัฐธรรมนูญ   พระราชกฤษฎีกา   พระราชกำหนด   พระราชบัญญัติ    เทศบัญญัติ
(๓)รัฐธรรมนูญ   พระราชบัญญัติ   พระราชกำหนด   พระราชกฤษฎีกา   เทศบัญญัติ
(๔) รัฐธรรมนูญ   พระราชบัญญัติ   พระราชกฤษฎีกา   พระราชกำหนด   เทศบัญญัติ
 
(๑๕๑) ข้อใดแสดงถึงการขัดเกลาทางสังคมทางตรง
(๑)สมใจอ่านหนังสือพิมพ์                             (๒)สมศรีเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
(๓)สมปองศึกษาความรู้จากอินเตอร์เน็ต          (๔)สมบัติสอนลูกเรื่องการนับญาติ
 
(๑๕๒) ปัญหาสังคมไทยข้อใดเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา
(๑)ปัญหาความยากจน                      (๒)ปัญหาอาชญากรรม
(๓)ปัญหาโสเภณี                              (๔)ปัญหาการย้ายถิ่น
 
(๑๕๓) การปฏิบัติใดเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยในสังคมไทย
(๑)การณาปนกิจ                              (๒)การไปทำบุญในวันพระ
(๓)การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร        (๔)การรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก
 
(๑๕๔)ประเทศคู่ใดมีรูปแบบของรัฐเหมือนกัน
(๑)อิตาลี สหรัฐอเมริกา                     (๒)ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์
(๓)ฝรั่งเศส เยอรมันนี                        (๔)แคนาดา   ออสเตรเลีย
 
(๑๕๕) หลักการที่มีความสำคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด
(๑)เหตุผลในการตัดสินใจ                  (๒)หลักความเสมอภาคทางการเมือง
(๓) หลักสิทธิเสรีภาพของพลเมือง      (๔)หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนพลเมือง
 
(๑๕๖) การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
(๑)อังกฤษ                                       (๒)อินเดีย
(๓)ฝรั่งเศส                                      (๔)สหรัฐอเมริกา
 
(๑๕๗) หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใดเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วร่วมในการปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย
(๑) หลักการแบ่งอำนาจ                     (๒)หลักการรวมอำนาจ
(๓)หลักการมอบอำนาจ                     (๔)หลักการกระจายอำนาจ
 
(๑๕๘) ใครคือผู้รับสนองพระลรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร
(๑)ประธานรัฐสภา                            (๒) นายกรัฐมนตรี
(๓) ประธานวุฒิสภา                         (๔) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 
(๑๕๙) สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตย คืออะไร
(๑) ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างชนชั้นต่างๆ
(๒) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน
(๓) ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
(๔) ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มทหารและพลเรือนที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
 
(๑๖๐) ผู้ที่ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดจนสำเร็จต้องได้รับโทษอย่างไร
(๑) รับโทษเหมือนเป็นตัวการ
(๒) รับโทษมากกว่าเป็นตัวการ
(๓) รับโทษกึ่งหนึ่งของโทษสำหรับความผิดนั้น
(๔) รับโทษสองในสามของโทษสำหรับความผิดนั้น
 
(๑๖๑) ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
(๑) มีการแบ่งชนชั้นในสังคม
(๒) มีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท
(๓) มีบรรทัดฐานทางสังคมที่เคร่งครัด
(๔) มีการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างกว้างขวาง
 
(๑๖๒) ประเพณีใดเป็นที่นิยมทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑) การวิ่งควาย                    (๒) การทำขวัญข้าว
(๓) การไหลเรือไฟ                 (๔) การตัดบาตรเทโว
 
(๑๖๓) จุดอ่อนของการบริหารประเทศตามระบอบเผด็จการตรงกับข้อใด
(๑) มีค่าใช้จ่ายสูง                 (๒) ดำเนินการยาก
(๓) ขาดความเป็นเอกภาพ     (๔) เกิดความผิดพลาดได้ง่าย
 
(๑๖๔) พระมหากษัตริย์ในระบบรัฐสภาทรงมีฐานะใด
(๑)องค์อธิปัตย์                     (๒) ผู้นำรัฐบาล
(๓) ประมุขแห่งรัฐ                 (๔) ผู้ปกครองประเทศ
 
(๑๖๕) สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภาตามัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ มีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด
(๑) การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี
(๒)การให้ความเห็นชอบในการร่างกฏหมาย
(๓) การอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาล
(๔) การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
 
(๑๖๖) การเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ. ๒๔๗๕ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
(๑) รูปแบบของรัฐ                 (๒)ผู้บริหารประเทศ
(๓) ระบอบการปกครอง         (๔) เจ้าของอำนาจอธิปไตย
 
 
(๑๖๗) องค์กรในข้อใดเกิดจากการกระจายอำนาจ
(๑) ตำบลนาดี                     (๒) เมืองพัทยา
(๓) จังหวัดพิจิตร                  (๔) อำเภอหาดใหญ่
 
(๑๖๘) ข้อใดไม่สมควรกำหนดไว้เป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) อายุ                              (๒) สัญชาติ
(๓) ภูมิลำเนา                       (๔) การศึกษา
 
(๑๖๙) การประชุอาเซม (ASEM) เป็นการประชุมระหว่างผู้นำจากภูมิภาคใด
(๑)เอเชีย และ ยุโรป                          (๒) ยุโรป และอเมริกา
(๓) อเมริกา และ เอเชีย                     (๔) เอเชีย ยุโรป และอเมริกา
 
(๑๗๐) นายแดงขู่ว่าจะเผาบ้านนายดำ ทำให้นายดำต้องเอาเงินมามองให้ นายแดงกระทำผิดตามข้อใด
(๑) ชิงทรัพย์                                                (๒) ปล้นทรัพย์
(๓) รีดเอาทรัพย์                               (๔) กรรโชกทรัพย์
 
(๑๗๑) การที่นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยประการใด
(๑) หลักเหตุผล                                (๒) หลักเสียงข้างมาก
(๓) หลักสิทธิเสรีภาพ                        (๔) หลักความเสมอภาค
 
(๑๗๒) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์
(๑) เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง        (๒)เป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
(๓) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   (๔)เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
 
(๑๗๓) ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมดั้งเดิมของไทย
(๑)ความกตัญญู                              (๒) ความเสมอภาค
(๓) ความเป็นอิสระ                           (๔) ความเมตตากรุณา
 
 
 
(๑๗๔) การปกครองแบบใดทำให้รัฐบาลมีอำนาจจำกัด
(๑) หลักรัฐนิยม                                (๒) หลักเทวสิทธิ์
(๓) หลักนิติธรรม                              (๔) หลักบูรณภาพ
 
(๑๗๕) องค์กรใดเป็นผู้ประกาศปฏิณญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(๑) องค์การยูนิเซฟ                           (๒) องค์การยูเนสโก้
(๓) สมัชชาแห่งสหประชาชาติ            (๔) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
 
(๑๗๖) วิธีการได้มาซึ่งบุคคลโดยตำแหน่งใดมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี
(๑) สมาชิกวุฒิสภา                           (๒)หัวหน้าฝ่ายบริหาร
(๓) หัวหน้าฝ่ายตุลาการ                    (๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
(๑๗๗) ข้อใดคือการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(๑) เทศบาล                                                (๒) สุขาภิบาล
(๓) เทศาภิบาล                                (๔) ประชาภิบาล
 
(๑๗๘) รัฐธรรมนูญใดอยู่ในหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร
(๑) สังคม                                        (๒) สามัคคี      
 (๓) เอกภาพ                                    (๔) การศึกษา
 
(๑๗๙) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดของไทย
(๑) ฉบับที่ ๑๕                                 (๒) ฉบับที่ ๑๖
(๓) ฉบับที่ ๑๗                                 (๔) ฉบับที่ ๑๘
               
 
(๑๘๐) ประมวลกฏหมายต่อไปนี้ ข้อใดเป็นกฏหมายเอกชน
(๑) กฏหมายอาญา               (๒) กฏหมายปกครอง
(๓) กฏหมายแพ่งพานิชย์       (๔) กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

loading...


โดย ส่องสร้างสังคม ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.พ. 54 00:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,408 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,408 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Fang Aimteesud
IP : 124.120.133.***
มีเฉลยมั๊ยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นำฝน
IP : 180.180.128.***
อยากได้คำตอบ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง