ข่าว > สอบตรง > แพทย์ ม.อุบลราชธานี รับนักศึกษาเร็วๆๆนี้

แพทย์ ม.อุบลราชธานี รับนักศึกษาเร็วๆๆนี้

 
 
 
 
 
 
 
       ภาษาไทย แพทยศาสตรบัณฑิต
       ภาษาอังกฤษ Doctor of Medicine
 
    
 
 
 
 
       ชื่อเต็มภาษาไทย แพทยศาสตรบัณฑิต
       ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Medicine
       ชื่อย่อภาษาไทย พ.บ.
       ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.D.
 
    
 
 
 
 
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
    
 
 
 
 
                วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นสถาบันผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้
้       
 
มาตรฐานชั้นนำของ ประเทศไทย   เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น  โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทำหน้าที่วิจัยเพื่อแก้ไข
       
 ปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น
 
    
 
 
 
 
1. เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขา อื่น ๆ ที่มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ      และสามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาตนเองและประยุกต์ความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม      ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. เป็นสถาบันให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้าน กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ อย่างบูรณาการ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
3. เป็นสถาบันวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชนบทท้องถิ่นอีสานใต้
4. เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับภูมิภาคร่วมกับประเทศข้างเคียงในอีก
     10 ปีข้างหน้า
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ
 
    
 
 
 
 
หลักสูตรนี้เริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
 
    
 
 
 
 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิตฯ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
• มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
• ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
• ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เพราะทำความผิดทางวินัยมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
    
 
 
 
 
       ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด
 
    
 
 
 
 
ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค การคิดหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และประกาศว่าด้วยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9.1 การคิดหน่วยกิต
   1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
   2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
   3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
   4) การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45    ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
        ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตกับระบบทวิภาค
   5) ระดับคลินิกคิดการศึกษา และปฏิบัติ 1 สัปดาห์ ต่อ 1 หน่วยกิต
 
    
 
 
 
 
        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี และ
    อย่างมากไม่เกิน 12 ปี
 
    
 
 
 
 
       ปีการศึกษา 2549 รับนักศึกษา จำนวน 40 คน
 
  
 
      12.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 257 หน่วยกิต
      
12.2 โครงสร้างหลักสูตร
      ประกอบด้วยหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต
              ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
               ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา 10 หน่วยกิต
               ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต
         2) หมวดวิชาเฉพาะ 213 หน่วยกิต
              ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 73 หน่วยกิต
              ข. กลุ่มวิชาชีพ 127 หน่วยกิต
              ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก 13 หน่วยกิต
         3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  
  
 
Update 2005/03/16
College of Medicine and Public Health
Ubon Rajathanee University
  ติดตามได้ที่ www.ubu.ac.th...


ตั้งกระทู้โดย : พี่ต้นพืช Vet-med CMU
เมื่อ 2005-07-07 11:44:00
IP : 0.0.0.xxx
ผู้ชม : 64499190 ผู้ตอบ : 3


แสดงความคิดเห็น : แพทย์ ม.อุบลราชธานี รับนักศึกษาเร็วๆๆนี้

ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 


Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
 
*กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่


ตอบ : แพทย์ ม.อุบลราชธานี รับนักศึกษาเร็วๆๆนี้
kanin

 นักศึกษา นิสิตจบใหม่ คนทำงานประจำที่ ต้องการรายได้เสริม อาทิตย์ละ 3000 - 5000 บาท
- คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปA
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

Parttime 8,000 – 15,000 บาทต่อเดือน
Fulltime      20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
การันตีรายได้จากผู้ที่มีรายได้จริง

 สนใจ ดูรายละเอียดที่
ความคิดเห็นที่ 3 โดย : kanin เขียนเมื่อ 28/01/2555 23:30 IP : 171.4.228.xxx
ตอบ : แพทย์ ม.อุบลราชธานี รับนักศึกษาเร็วๆๆนี้
joe
พี่ ๆ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสร้างรายได้เสริม

PART-TIME วันละ 3000 – 5,000บ/ต่อ อาทิต
คิดรายได้ให้เราทุกวันและโอนเงินผ่าน ATM ทุกวันพฤหัส 1 เดือนโอน 4 ครั้ง

- อายุ 15 ปี ขึ้นไป
มีอีเมลล์ส่วนตัว (สำหรับ Hotmail หรือ Yahoo พิจารณาเป็นพิเศษ)
- ต้องการมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ
- มีเวลาว่างวันละ 1- 2 ช.ม.

ที่ตั้งจะอยู่ที่ > 4 แยก ห้วยขวาง > ถนนรัชดาภิเษก 11> ดึกจะอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟใต้ดิน ห้วยขวางประตู 3 > อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 2 

>>> บริษัทของเรามีที่ตั้งอยู่จริงไม่หลอกลวงนะครับ ขอย้ำด้วย ! <<<

ดูรายละเอียดก่อนได้ค่ะ
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างรายได้เสริมแบบ Part Time จากอินเตอร์เน็ตได้แบบง่ายๆ
(ไม่ใช่ลูกโซ่ ) ถ้าคุณสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ
กรอกแบบฟอร์มการสมัคร และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ได้เลย

ด่วน! รับจำนวนจำกัด!


ขอคนที่สนใจทำจริงจังดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โอกาสดีๆมาถึงคุณแล้ว ที่นี่ที่เดียว สนใจกรอกข้อมูลเข้ามาน่ะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2 โดย : joe เขียนเมื่อ 29/11/2554 15:59 IP : 124.122.134.xxx
ตอบ : แพทย์ ม.อุบลราชธานี รับนักศึกษาเร็วๆๆนี้
ของดีบอกต่อ

>>>มองหา ข้อสอบรังสิต แพทย์(ทันตแพทย์,เภสัช) รับตรง...โดยเฉพาะ!!

คอร์ส แพทย์-ทันตะ-เภสัชรังสิต(RSU-MED COURSE)

ตรงจุด ตรงประเด็นที่สุด!!!
เหมาะสำหรับผู้ต้องการสอบแพทย์-ทันตะ-เภสัช รังสิต…..อย่างแท้จริง


ประกอบด้วย

-สรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบ (จากข้อสอบปีที่ผ่านๆมา  รอบ1+2) Keyword!!
-รวบรวมข้อสอบปีที่ผ่านๆมา (รอบ1+2**)  ที่ไม่มีการเผยแพร่Top secret!!
-เก็งข้อสอบ**แพทย์รังสิ Hi-light*!!


แนวการสอน : เน้นการทำโจทย์+สรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง+ข้อสอบเก่าที่ไม่มีการเปิดเผย!!


ไม่มีในตำราที่ไหน ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใครมี จากประสบการณ์สอบจริงและสอบติด 3 ปี ซ้อนพร้อมด้วยสุดยอด คนเก่ง Tu-Smart สอบติดแพทย์&ทันตแพทย์ ทุกๆปี.....กำลังเปิดรับสมัคร! :
http://tusmart.webs.com
หรือ http://tusmart.webs.com/rsucourse.com
รับจำนวนจำกัด!!
รับรองผล

-----------------------------------------------------------------------------
สำหรับน้องๆที่ไม่มีเวลาเรียนสด ห่างไกล ไม่สามารถมาเรียนได้

>>แนะนำ Learning@Home (กระชับ ได้ผลจริง)

สนใจ Click!! http://tusmart.webs.com/learninghome.htmรับรองผล √ √.กิต Confirm!!
-----------------------------------------------------------------------------

Note: ขออภัยหากข้อความนี้รบกวนท่าน
ความคิดเห็นที่ 1 โดย : ของดีบอกต่อ เขียนเมื่อ 24/02/2554 07:40 IP : 202.176.109.xxx
หน้า : 1
VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่
ผู้สนับสนุน
 
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 55 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 02-937-1118 Email : webmaster@eduzones.com / ติดต่อโฆษณา Nation Broadcasting โทร. 0-2338-3546
E-mail : wilawan_s@nationgroup.com