ข่าว > สอบตรง
รับตรง มทร.ล้านนา 2557
รับตรง ระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 11,145 คน คุณสมบัติ - รับนักศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช., ปวส. (รายระเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.rmutl.ac.t
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 02/12/2556 15:09 ผู้ชม 5810
รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557
รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557 รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 รอบระบบรับตรง กำหนดเกณฑ์ - GPAX ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GPA กลุ่มสาระวิทย์ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GPA กลุ่มสาระคณ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 02/12/2556 13:08 ผู้ชม 23047
รับตรง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2557
รับตรง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - หลักสูตรวิทยาการเดินเรือและวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (5 ปี) รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์คณิต อายุไม่เกิน 21 ปี - หลักสูต
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 29/11/2556 15:12 ผู้ชม 27201
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา ๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 28/11/2556 10:55 ผู้ชม 13930
รับตรง คณะวิศวฯ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557 จำนวนรับเข้าศึกษา 290 คน ดังนี้ ภาคปกติ 5 สาขาวิชา - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจำนวน 60 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 27/11/2556 17:22 ผู้ชม 14871
รับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ราชมงคลธัญบุรี 2557
รับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปร
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 27/11/2556 10:37 ผู้ชม 14256
รับตรง โครงการ พสวท. ม.เกษตรฯ 2557
โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 15 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ ใน 2
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/11/2556 16:47 ผู้ชม 13816
โครงการ บ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ม.สงขลาฯ วิทยาเขตภูเก็ต 57
โครงการ บ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และจะสำเ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/11/2556 16:08 ผู้ชม 13413
รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุุตบอล จุฬาฯ 57
รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุุตบอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 คณะ/จำนวนที่รับ - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 5 คน - คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน คุณสมบัติ - เป็นนักกีฬามาตรฐานระด
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/11/2556 14:21 ผู้ชม 12397
รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ จุฬาฯ 2557
รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับ 1. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ - แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ - แขน
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/11/2556 13:46 ผู้ชม 16905
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > ... >>
VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่
เรียนต่อ ขอทุน
ผู้สนับสนุน